English Dutch
Bad integer value Slechte geheel getal waarde
Bad integer value of setting Slechte instelling voor waarde geheel getal
BAD PASSWORD: %s SLECHT WACHTWOORD: %s
Cannot obtain random numbers from the RNG device Kan geen willekeurige getallen krijgen van het RNG apparaat
Could not obtain the password to be scored Kon het te maken wachtwoord niet verkrijgen
Error: %s
Fout: %s
Fatal failure Fatale fout
Memory allocation error Geheugentoewijzingsfout
Memory allocation error when setting Geheugentoewijzingsfout tijdens het instellen
No password supplied Geen wachtwoord opgegeven
Opening the configuration file failed Het openen van het configuratiebestand mislukte
Password generation failed - required entropy too low for settings Wachtwoord generatie mislukte - vereiste entropie is te laag voor de instellingen
Password quality check failed:
%s
Wachtwoord kwaliteitscontrole mislukte:
%s
Setting is not of integer type Instelling is geen geheel getal
Setting is not of string type Instelling is geen string
Setting %s is not of integer type Instelling %s is geen geheel getal
Setting %s is not of string type Instelling %s is geen string
The command reads the password to be scored from the standard input.
Het commando leest het wachtwoord in dat van de standaard input gemaakt moet worden.
The configuration file is malformed Het configuratiebestand heeft een slecht formaat
The password contains forbidden words in some form Het wachtwoord bevat op een bepaalde manier verboden woorden