English Czech
Bad integer value Špatná celočíselná hodnota
Bad integer value of setting Špatná celočíselná hodnota nastavení
BAD PASSWORD: %s ŠPATNÉ HESLO: %s
Cannot obtain random numbers from the RNG device Nebylo možno získat náhodná čísla z RNG zařízení
Could not obtain the password to be scored Nepodařilo se získat heslo k ohodnocení
Error: %s
Chyba: %s
Fatal failure Fatální chyba
Memory allocation error Chyba alokace paměti
Memory allocation error when setting Chyba alokace paměti při nastavování
No password supplied Nezadáno heslo
Opening the configuration file failed Konfigurační soubor nelze otevřít
Password generation failed - required entropy too low for settings Generování hesla selhalo - požadovaná entropie je příliš malá vzhledem k nastavení
Password quality check failed:
%s
Chyba kontroly kvality hesla:
%s
Setting is not of integer type Nastavení není celočíselného typu
Setting is not of string type Nastavení není typu řetězec
Setting %s is not of integer type Nastavení %s není celočíselného typu
Setting %s is not of string type Nastavení %s není typu řetězec
The command reads the password to be scored from the standard input.
Příkaz čte hodnocené heslo ze standardního vstupu.
The configuration file is malformed Konfigurační soubor je poškozen
The password contains forbidden words in some form Heslo obsahuje zakázaná slova v nějaké formě