English Czech
The password contains too few uppercase letters Heslo obsahuje příliš málo velkých písmen
The password contains less than %ld lowercase letters Heslo obsahuje méně než %ld malých písmen
The password contains too few lowercase letters Heslo obsahuje příliš málo malých písmen
The password contains less than %ld non-alphanumeric characters Heslo obsahuje méně než %ld jiných znaků než číslic a písmen
The password contains too few non-alphanumeric characters Heslo obsahuje příliš málo jiných znaků než číslic a písmen
The password is shorter than %ld characters Heslo je kratší než %ld znaků
The password is too short Heslo je příliš krátké
The password is just rotated old one Heslo je pouze rotací starého hesla
The password contains less than %ld character classes Heslo má méně než %ld různých druhů znaků
The password does not contain enough character classes Heslo nemá dostatek různých druhů znaků
The password contains more than %ld same characters consecutively Heslo obsahuje více než %ld stejných znaků za sebou
The password contains too many same characters consecutively Heslo obsahuje příliš mnoho stejných znaků za sebou
The password contains more than %ld characters of the same class consecutively Heslo obsahuje více než %ld znaků stejného druhu za sebou
The password contains too many characters of the same class consecutively Heslo obsahuje příliš mnoho znaků stejného druhu za sebou
The password contains monotonic sequence longer than %ld characters Heslo obsahuje rovnoměrnou posloupnost delší než %ld znaků
The password contains too long of a monotonic character sequence Heslo obsahuje příliš dlouhou rovnoměrnou posloupnost znaků
No password supplied Nezadáno heslo
Cannot obtain random numbers from the RNG device Nebylo možno získat náhodná čísla z RNG zařízení
Password generation failed - required entropy too low for settings Generování hesla selhalo - požadovaná entropie je příliš malá vzhledem k nastavení
The password fails the dictionary check Heslo nevyhovuje kontrole slovníkem