English Bulgarian
BAD PASSWORD: %s ГРЕШНА ПАРОЛА: %s
Usage: %s [user]
Употреба: %s [потребител]
The command reads the password to be scored from the standard input.
Командата оценява качеството на парола, въведена от стандартния вход.
Error: %s
Грешка: %s
Could not obtain the password to be scored Не мога да намеря парола за оценяване
Password quality check failed:
%s
Проверката на качеството на паролата се провали:
%s
Usage: %s <entropy-bits>
Употреба: %s <entropy-bits>
Warning: Value %ld is outside of the allowed entropy range, adjusting it.
Внимание: Стойността %ld е извън допустимия обхват на ентропията, настройвам я.
Memory allocation error when setting Грешка при заделяне на памет при задаването
Memory allocation error Грешка при заделяне на памет
The password is the same as the old one Паролата е същата като старата
The password is a palindrome Паролата е палиндром
The password differs with case changes only Паролата се различава само по големината на буквите
The password is too similar to the old one Паролата прилича много на старата
The password contains the user name in some form Паролата съдържа под някаква форма потребителското име
The password contains words from the real name of the user in some form Паролата съдържа под някаква форма част от името на потребителя
The password contains forbidden words in some form Паролата съдържа под някаква форма забранени думи
The password contains less than %ld digits Паролата съдържа по-малко от %ld цифри
The password contains too few digits Паролата съдържа твърде малко цифри
The password contains less than %ld uppercase letters Паролата съдържа по-малко от %ld големи букви