English Marathi
%s: %s: integer out of range
%s: %s: इंटीजर व्याप्तीच्या बाहेर आहे
%s: some filesystems could not be mounted (ignored)
%s: काहिक फाइलप्रणाली माऊंट करणे अशक्य (दुर्लक्ष केले)
Operating system: %s
कार्यप्रणाली: %s
%s mounted on %s
%s ला %s वर माऊंट केले
Enter key or passphrase ("%s"): कि किंवा पासफ्रेज द्या ("%s"):