English Hebrew
There is no documentation available for %1. אין מסמכים זמינים ל־%1
Could not find filename %1 in %2. לא יכול למצוא את שם הקובץ %1 ב־%2
The server was unable to maintain the liveness of the properties listed in the propertybehavior XML element
or you attempted to overwrite a file while requesting that files are not overwritten.
%1
השרת לא יכול היה לשמור על קיום המאפיינים הרשומים במרכיב ה־XML הנוגע לתפקוד המאפיינים, או שניסית לכתוב על קובץ באותו זמן שביקשת גם לא לכתוב על קבצים. %1
Select this option to accept or reject all cookies from this site. Choosing this option will add a new policy for the site this cookie originated from. This policy will be permanent until you manually change it from the System Settings. בחר באפשרות זו כדי לקבל או לדחות את כל העוגיות מאתר זה. דבר זה יוסיף מדיניות חדשה עבור האתר שממנו באה עוגייה זו. מדיניות זו תהיה קבועה עד שתשנה אותה באופן ידני במרכז הבקרה.
Select this option to accept/reject all cookies from anywhere. Choosing this option will change the global cookie policy for all cookies until you manually change it from the System Settings. בחר באפשרות זו כדי לקבל או לדחות את כל העוגיות מכל מקום שהוא. דבר זה ישנה את מדיניות העוגיות הגלובלית המוגדרת במרכז הבקרה עבור כל העוגיות עד שתשנה זאת ידנית מהגדרות מהערכת
days ימים
Delete files older than מחק קבצים ישנים מ:
day יום
Full Trash: אשפה
KiB ק"ב
<h1>Cookies</h1><p>Cookies contain information that KDE applications using the HTTP protocol (like Konqueror) store on your computer, initiated by a remote Internet server. This means that a web server can store information about you and your browsing activities on your machine for later use. You might consider this an invasion of privacy.</p><p> However, cookies are useful in certain situations. For example, they are often used by Internet shops, so you can 'put things into a shopping basket'. Some sites require you have a browser that supports cookies.</p><p> Because most people want a compromise between privacy and the benefits cookies offer, the HTTP kioslave offers you the ability to customize the way it handles cookies. So you might want to set the default policy to ask you whenever a server wants to set a cookie, allowing you to decide. For your favorite shopping web sites that you trust, you might want to set the policy to accept, then you can access the web sites without being prompted every time a cookie is received.</p> <p><h1>עוגיות</h1> עוגיות מכילות מידע ש־Konqueror (או יישומים אחרים של KDE שמשתמשים בפרוטוקול HTTP) מאחסן במחשב שלך בעקבות יוזמה של שרת אינטרנט מרוחק. משמעות הדבר היא ששרת אינטרנט יכול לשמור מידע עליך ועל פעילויות הגלישה שלך במחשב שלך לצורך שימוש עתידי. אתה עשוי להתייחס לזאת כאל חדירה לפרטיות. </p><p> עם זאת, עוגיות יכולות להיות שימושיות במקרים מסוימים. למשל, נעשה בהם שימוש לעתים קרובות באתרי קניות באינטרנט, כך שיהיה באפשרותך "לשים דברים בסל הקניות". אתרים מסוימים אף דורשים שיהיה לך דפדפן התומך בעוגיות. </p><p> מאחר שרוב המשתמשים מחפשים פשרה בין פרטיותם לבין ההטבות שמציעות העוגיות, KDE נותן לך יכולת להתאים אישית את הדרך שבה הוא מטפל בעוגיות, כך שייתכן שתרצה להגדיר את מדיניות ברירת המחדל של KDE כדי שתוצג בפניך שאלה בכל פעם ששרת מבקש להגדיר עוגייה, דבר אשר מאפשר לך להחליט. עבור אתרי הקניות באינטרנט המועדפים עליך שאתה סומך עליהם אתה עשוי לרצות להגדיר את המדיניות ל"קבל", וכך יהיה באפשרותך לגשת לאתרים אלה מבלי להישאל בכל פעם ש־KDE מקבל עוגייה. </p>
Configure &Policy... הגדר מדינויות
Replace החלף
<h1>Cookies</h1><p>Cookies contain information that KDE application using the HTTP protocol (like Konqueror) stores on your computer from a remote Internet server. This means that a web server can store information about you and your browsing activities on your machine for later use. You might consider this an invasion of privacy.</p><p>However, cookies are useful in certain situations. For example, they are often used by Internet shops, so you can 'put things into a shopping basket'. Some sites require you have a browser that supports cookies.</p><p>Because most people want a compromise between privacy and the benefits cookies offer, KDE offers you the ability to customize the way it handles cookies. You might, for example want to set KDE's default policy to ask you whenever a server wants to set a cookie or simply reject or accept everything. For example, you might choose to accept all cookies from your favorite shopping web site. For this all you have to do is either browse to that particular site and when you are presented with the cookie dialog box, click on <i> This domain </i> under the 'apply to' tab and choose accept or simply specify the name of the site in the <i> Domain Specific Policy </i> tab and set it to accept. This enables you to receive cookies from trusted web sites without being asked every time KDE receives a cookie.</p> <p><h1>עוגיות</h1> עוגיות מכילות מידע ש־Konqueror (או יישומים אחרים של KDE שמשתמשים בפרוטוקול HTTP) מאחסן במחשב שלך מתוך שרת אינטרנט מרוחק. משמעות הדבר היא ששרת אינטרנט יכול לשמור מידע עליך ועל פעילויות הגלישה שלך במחשב שלך לצורך שימוש עתידי. אתה עשוי להתייחס לזאת כאל חדירה לפרטיות. </p><p>עם זאת, עוגיות יכולות להיות שימושיות במקרים מסוימים. למשל, נעשה בהן שימוש לעתים קרובות באתרי קניות באינטרנט, כך שיהיה באפשרותך "לשים דברים בסל הקניות". אתרים מסוימים אף דורשים שיהיה לך דפדפן התומך בעוגיות.</p><p> מאחר שרוב המשתמשים מחפשים פשרה בין פרטיותם לבין ההטבות שמציעות העוגיות, KDE נותן לך יכולת להתאים אישית את הדרך שבה הוא מטפל בעוגיות. לדוגמה, ייתכן שתרצה להגדיר את מדיניות ברירת המחדל של KDE כך שתוצג בפניך שאלה בכל פעם ששרת מבקש להגדיר עוגייה, או פשוט לדחות או לקבל הכל. לדוגמה, אתה עשוי לרצות לקבל את כל העוגיות מאתר הקניות באינטרנט המועדף עליך. על מנת לבצע זאת, כל שעליך לעשות הוא לגלוש לאתר הספציפי הזה, וכאשר יוצג בפניך דו־שיח העוגיות, לחץ על <i> תחום זה </i> בלשונית "החל על", ולאחר מכן בחר באישור. לחלופין, ציין את שם האתר בלשונית <i>מדיניות ספציפית לתחום</i> על מנת שהוא יוגדר לקבל את כל העוגיות. דבר זה מאפשר לך לקבל עוגיות מאתרי אינטרנט נבטחים מבלי להישאל בכל פעם ש־KDE מקבל עוגייה. </p>
<p>
Automatically accept temporary cookies meant to expire at the end of the current session. Such cookies will not be stored in your computer's hard drive or storage device. Instead, they are deleted when you close all applications (e.g. your browser) that use them.</p><p><u>NOTE</u> Checking this option overrides your default as well as site specific cookie policies for session cookies.</p>
‏<p>
בחר באפשרות זו כדי לקבל באופן אוטומטי עוגיות זמניות שתוקפן נועד לפוג בתום ההפעלה הנוכחית. עוגיות כאלה לא יאוחסנו בכונן הקשיח או התקן האחסון של המחשב שלך. במקום זאת, הן יימחקו כאשר תסגור את כל היישומים שמשתמשים בהן (לדוגמה, הדפדפן שלך).</p><p>
‏<u>שים לב:</u> בחירה באפשרות זו ביחד עם האפשרות הבאה תביא לעקיפה של מדיניות העוגיות שלך המוגדרת כברירת המחדל, וכמו כן מדיניות העוגיות הספציפית לאתרים. עם זאת, בחירה באפשרות זו תביא גם להגברת הפרטיות שלך, מאחר שכל העוגיות יוסרו בתום ההפעלה הנוכחית.</p>
<qt>
Determines how cookies received from a remote machine will be handled:
<ul>
<li><b>Ask</b> will cause KDE to ask for your confirmation whenever a server wants to set a cookie.</li>
<li><b>Accept</b> will cause cookies to be accepted without prompting you.</li>
<li><b>Accept until end of session</b> will cause cookies to be accepted but they will expire at the end of the session.</li>
<li><b>Reject</b> will cause the cookiejar to refuse all cookies it receives.</li>
</ul><p>
<u>NOTE:</u> Domain specific policies, which can be set below, always take precedence over the default policy.</p>
</qt>
<qt>
קובע את מדיניות קבלת העוגיות ממכונה מרוחקת:
<ul>
<li><b>שאל</b> יגרום ל־KDE לבקש ממך אישור בכל פעם ששרת מבקש להגדיר עוגייה.</li>
<li><b>קבל</b> יגרום לעוגיות להתקבל מבלי לשאול שאלות</li>
<li><b>סרב</b> יגרום לאחראי העוגיות לדחות את כל העוגיות שיתקבלו</li>
</ul> <p>
<u>הערה:</u> מדיניות מותאמת אישית למתחמים, אותה אפשר לקבוע למטה, תמיד עדיפה על מדיניות ברירת המחדל.
</p></qt>
<qt>
Select the desired policy:
<ul>
<li><b>Accept</b> - Allows this site to set cookies</li>
<li><b>Accept until end of session</b> - Allows this site to set cookies but they will expire at the end of the session.</li>
<li><b>Reject</b> - Refuse all cookies sent from this site</li>
<li><b>Ask</b> - Prompt when cookies are received from this site</li>
</ul>
</qt>
<qt>
בחר את המדיניות המבוקשת:
<ul>
<li><b>קבל</b> - מאפשר לאתר זה להגדיר עוגייה</li>
<li><b>דחה</b> - סרב לכל העוגיות הנשלחות מאתר זה</li>
<li><b>שאל</b> - הצג שאלה כאשר מתקבלות עוגיות מאתר זה </li>
</ul>
</qt>
Connect to the Internet directly. חיבור ישיר לאינטרנט
<qt>Attempt automatic discovery of the environment variables used for setting system wide proxy information.<p> This feature works by searching for commonly used variable names such as HTTP_PROXY, FTP_PROXY and NO_PROXY.</qt> <qt> לחץ על כפתור זה כדי לנסות ולגלות באופן אוטומטי את משתני הסביבה המשמשים להגדרת מידע המתווכים הכלל־מערכתי. <p> אפשרות אוטומטית זו פועלת באמצעות חיפוש אחר שמות המשתנים הנפוצים הבאים: HTTP_PROXY, FTP_PROXY ו־NO_PROXY. </qt>
<qt>
Enter the name of the environment variable, e.g. <b>HTTP_PROXY</b>, used to store the address of the HTTP proxy server.<p>
Alternatively, you can click on the <b>"Auto Detect"</b> button to attempt automatic discovery of this variable.</p>
</qt>
<qt>
הזן את שמו של משתנה המערכת, כמו למשל <b>HTTP_PROXY</b>, שמשמש לשמירת הכתובת של השרת המתווך של HTTP.<p>
לחלופין, באפשרותך ללחוץ על הכפתור <b>"זהה אוטומטית"</b> כדי לנסות ולגלות משתנה זה באופן אוטומטי.
</qt>