English Catalan
Are you sure you want to quit the configuration process?
You might end up with an unusable system if you do. Unless the License agreement is accepted, the system will be rebooted.
Esteu segur que voleu sortir del procés de configuració?
Si ho feu, el sistema podria acabar sent inestable. Llevat que s'accepti l'acord de llicència, el sistema es reiniciarà.
Are you sure you want to quit the configuration process?
You might end up with unusable system if you do.
Esteu segur que voleu sortir del procés de configuració?
Si ho feu, podríeu acabar amb un sistema inestable.
LICENSING LLICÈNCIES
_License Information Informació de la _llicència
No license found. Please report this at http://bugzilla.redhat.com No s'ha trobat cap llicència. Informeu-ho a http://bugzilla.redhat.com
No license found No s'ha trobat cap llicència
License accepted S'ha acceptat la llicència
License not accepted No s'ha acceptat la llicència
Initial setup of %(product)s Configuració inicial de %(product)s
Initial setup Configuració inicial
License information Informació de la llicència
Read the License Agreement Llegiu l'acord de llicència
I accept the license agreement. Accepto l'acord de llicència.
License Information Informació de la llicència
License Agreement: Acord de llicència:
I _accept the license agreement. _Accepto l'acord de llicència.
DISTRIBUTION SETUP CONFIGURACIÓ DISTRIBUCIÓ
INITIAL SETUP CONFIGURACIÓ INICIAL
_QUIT _SURT
_FINISH CONFIGURATION _FINALITZA LA CONFIGURACIÓ