English Polish
Synchronous Synchronicznie
Request to send a key event synchronously Żąda synchronicznego wysłania zdarzenia klawisza
D-Bus address to use Adres magistrali D-Bus do użycia
ADDRESS ADRES
X display to use Użyty ekran X
DISPLAY EKRAN
Replace the running XIM server with new instance. Zastępuje uruchomiony serwer XIM nowym.
Output the debugging logs Wyświetla na wyjściu dzienniki debugowania
XIM server connects to, for debugging purpose only Serwer XIM do łączenia się, tylko do celów debugowania
XIM XIM
Unknown error in parsing the command lines. Nieznany błąd podczas przetwarzania wierszy poleceń.
XIM server name Nazwa serwera XIM
The name of XIM server for the connection Nazwa serwera XIM dla połączenia
Signals for Protocol class Sygnały dla klasy protokołu
A structure of signals for Protocol class Struktura sygnałów dla klasy protokołu
Locale Lokalizacja
Locale to get the imsettings information Lokalizacja do uzyskania informacji o ustawieniach metody wprowadzania
Desktop Środowisko
Current desktop Bieżące środowisko
Name Nazwa