English Catalan
File is not a valid .desktop file El fitxer no és un fitxer .desktop vàlid
Unrecognized desktop file Version '%s' No es reconeix la versió «%s» del fitxer d'escriptori
Starting %s S'està iniciant %s
Application does not accept documents on command line L'aplicació no accepta documents en la línia d'ordres
Unrecognized launch option: %d Opció de llançament no reconeguda: %d
Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry No es poden passar els URI de documents a una entrada d'escriptori 'Type=Link'
Not a launchable item No és un element que es pugui llançar
Disable connection to session manager Inhabilita la connexió al gestor de sessió
Specify file containing saved configuration Especifica el fitxer que conté la configuració desada
FILE FITXER
Specify session management ID Especifica l'id. de gestió de sessió
ID ID
Session management options: Opcions de gestió de sessió:
Show session management options Mostra les opcions de gestió de sessió
Work in progress... Treball en curs...
label etiqueta
<b>Input Method</b> <b>Mètode d'entrada</b>
No Input Method Sense mètode d'entrada
Use %s Utilitza %s
(legacy) (antic)