English Catalan
Current desktop isn't supported. Please follow instructions on your desktop to enable Input Method.
<a href="imsettings-prefs:///%s">Preferences...</a> <a href="imsettings-prefs:///%s">Preferències...</a>
Settings manager socket Ajusts del gestor del socket
(legacy) (antic)
GTK+ applications aplicacions de GTK+
X applications aplicacions de les X
Qt applications aplicacions de Qt
<b>Input Method</b> <b>Mètode d'entrada</b>
_OK D'ac_ord
Input Method Selector Eina de selecció del mètode d'entrada
File is not a valid .desktop file El fitxer no és un fitxer .desktop vàlid
Unrecoverable error Error irrecuperable
Spacing Espaiat
Specify file containing saved configuration Especifica el fitxer que conté la configuració desada
Specify session management ID Especifica l'id. de gestió de sessió
Widget Estri
Widget to contain in the cell Estri per contenir a la cel·la
label etiqueta
, except %s , excepte per a les %s
, except %s and %s , excepte per a les %s i les %s