English Catalan
Widget Estri
Widget to contain in the cell Estri per contenir a la cel·la
Spacing Espaiat
The amount of space between label La quantitat d'espai entre l'etiqueta
Input Method Selector Eina de selecció del mètode d'entrada
Choose the input method to be used or disable the input method usage on the desktop Seleccioneu el mètode d'entrada a utilitzar o desactiveu els mètodes d'entrada en l'escriptori
Please check <a href="file://%s">%s</a> for more details Reviseu <a href="file://%s">%s</a> per a més detalls
Could not connect to the session manager No s'ha pogut connectar amb el gestor de sessió
[options...] [opcions...]
Could not parse arguments: %s
No s'ha pogut analitzar sintàcticament els arguments: %s
No input method is available No hi ha disponible cap mètode d'entrada
Unrecoverable error Error irrecuperable
_Close Tan_ca
_Log Out Tanca _la sessió
_OK D'ac_ord
Settings manager socket Ajusts del gestor del socket
SOCKET ID ID. SOCKET