English Catalan
(recommended) (recomanat)
<a href="imsettings-prefs:///%s">Preferences...</a> <a href="imsettings-prefs:///%s">Preferències...</a>
IMSettings is disabled on the system. IMSettings es troba inhabilitat en el sistema.
Unable to create a client instance. No s'ha pogut crear una instància de client.
Unable to communicate to IMSettings service: %s No s'ha pogut comunicar amb el servei IMSettings: %s
Current desktop isn't supported. Please follow instructions on your desktop to enable Input Method.
Please install any input methods before running if you like. Si voleu, podeu instal·lar qualsevol mètode d'entrada abans d'executar-ho.
Unable to get the information No s'ha pogut obtenir la informació
Unable to invoke the preference tool No s'ha pogut invocar a l'eina de preferències
Switching Input Method - %s S'està commutant el mètode d'entada - %s
Unknown error during finalizing the request of SwitchIM S'ha produït un error durant la finalització de la sol·licitud del SwitchIM
Failed to switch Input Method Ha fallat la commutació del mètode d'entrada
X applications aplicacions de les X
GTK+ applications aplicacions de GTK+
Qt applications aplicacions de Qt
, except %s and %s , excepte per a les %s i les %s
, except %s , excepte per a les %s
<small><i>Note: this change will not take effect until your next log in%s</i></small> <small><i>Nota: aquest canvi no tindrà efecte fins que no toneu a iniciar la sessió %s</i></small>
Unable to obtain the object for note No s'ha pogut obtenir l'objecte per a la nota
Unable to obtain the object for tree No s'ha pogut obtenir l'objecte per a l'arbre