English Vietnamese
... ...
_About G_iới thiệu
About Giới thiệu
_Add Thê_m
Add the selected input method into the enabled input methods Thêm kiểu gõ đã chọn vào những kiểu gõ cho phép sử dụng
Advanced Nâng cao
Always Luôn luôn
_Apply Á_p dụng
Author: %s
Tác giả: %s
Auto hide Tự động ẩn
<b>Font and Style</b> <b>Phông và kiểu</b>
<b>Global input method settings</b> Chọn một kiểu gõ
<big><b>IBus</b></big>
<small>The intelligent input bus</small>
Homepage: https://github.com/ibus/ibus/wiki<big><b>IBus</b></big>
<small>Bộ gõ thông minh</small>
Trang chủ: https://github.com/ibus/ibus/wiki<b>Keyboard Layout</b> <b>Bố trí bàn phím</b>
<b>Keyboard Shortcuts</b> <b>Phím tắt</b>
Bottom left corner Góc dưới bên trái
Bottom right corner Góc dưới bên phải
<b>Startup</b> <b>Khởi động</b>
_Cancel _Thôi
Candidates orientation: Hướng danh sách từ ứng cử: