English Vietnamese
<b>Keyboard Shortcuts</b> <b>Phím tắt</b>
Set the orientation of candidates in lookup table Đặt hướng của từ gợi ý trong bảng tra cứu
Candidates orientation: Hướng danh sách từ ứng cử:
Set the behavior of ibus how to show or hide language bar Thiết lập việc ẩn hay hiển thị thanh ngôn ngữ
Show property panel: Hiển thị bảng thuộc tính:
Language panel position: Vị trí thanh ngôn ngữ:
Show icon on system tray Hiển thị biểu tượng trên khay hệ thống
Show input method name on language bar Hiển thị tên kiểu gõ trên thanh ngôn ngữ
Show input method's name on language bar when check the checkbox Hiển thị tên của kiểu gõ trên thanh ngôn ngữ khi đánh dấu vào ô kiểm
Embed preedit text in application window Nhúng văn bản tiền soạn thảo trong cửa sổ ứng dụng
Embed the preedit text of input method in the application window Nhúng văn bản tiền soạn thảo của bộ gõ trong cửa sổ ứng dụng
Use custom font: Dùng phông chữ tùy biến:
<b>Font and Style</b> <b>Phông và kiểu</b>
General Chung
_Add Thê_m
Add the selected input method into the enabled input methods Thêm kiểu gõ đã chọn vào những kiểu gõ cho phép sử dụng
_Remove _Bỏ
Remove the selected input method from the enabled input methods Xóa kiểu gõ đã chọn ra khỏi những kiểu gõ cho phép sử dụng
_Up _Lên
Move up the selected input method in the enabled input methods list Di chuyển kiểu gõ đã chọn lên trên trong những kiểu gõ cho phép sử dụng