English Vietnamese
Horizontal Ngang
Vertical Dọc
Top left corner Góc trên bên trái
Top right corner Góc trên bên phải
Bottom left corner Góc dưới bên trái
Bottom right corner Góc dưới bên phải
Custom Tùy biến
Do not show Không hiển thị
Hide automatically Tự động ẩn
Always Luôn luôn
IBus Preferences Tùy chọn IBus
The shortcut keys for switching to next input method in the list Phím tắt dùng để chuyển đến kiểu gõ kế tiếp trong danh sách
Next input method: Kiểu gõ kế tiếp:
The shortcut keys for switching to previous input method in the list Phím tắt dùng để chuyển về kiểu gõ trước trong danh sách
Previous input method: Kiểu gõ trước:
... ...
The shortcut keys for turning input method on or off Phím tắt để bật hoặc tắt kiểu gõ
Enable or disable: Bật hoặc tắt:
Enable: Bật:
Disable: Tắt: