English Catalan
Preload engines Precarrega els motors
Preload engines during ibus starts up Precarrega els motors durant l'inici de l'IBus
Engines order Ordre dels motors
Saved engines order in input method list Ordre dels motors desats a la llista dels mètodes d'entrada
Popup delay milliseconds for IME switcher window Retard en mil·lisegons de la finestra emergent per a la finestra del commutador IME
Set popup delay milliseconds to show IME switcher window. The default is 400. 0 = Show the window immediately. 0 < Delay milliseconds. 0 > Do not show the window and switch prev/next engines. Estableix el retard de la finestra emergent en mil·lisegons per mostrar la finestra del commutador IME. El valor predeterminat és 400. 0 = Mostra la finestra immediatament. 0 < Retard en mil·lisegons. 0 > No mostra la finestra ni els motors anteriors o següents.
Saved version number Número de la versió desada
The saved version number will be used to check the difference between the version of the previous installed ibus and one of the current ibus. El número desat de la versió s'usarà per comprovar la diferència entre la versió anterior i l'actual de l'IBus.
Latin layouts which have no ASCII Les disposicions llatines no tenen ASCII
US layout is appended to the Latin layouts. variant can be omitted. La disposició dels EUA és un annex de les disposicions llatines. Es pot ometre la variant.
Use xmodmap Usa xmodmap
Run xmodmap if .xmodmap or .Xmodmap exists when ibus engines are switched. Executa xmodmap si existeix .xmodmap o .Xmodmap quan es commutin els motors de l'IBus.
Use system keyboard layout Usa la disposició de teclat del sistema
Use system keyboard (XKB) layout Usa la disposició de teclat del sistema (XKB)
Embed Preedit Text Incrusta el text pre-editat
Embed Preedit Text in Application Window Incrusta el text pre-editat a la finestra de l'aplicació
Use global input method Usa el mètode d'entrada global
Share the same input method among all applications Comparteix el mateix mètode d'entrada amb totes les aplicacions
Enable input method by default Habilita el mètode d'entrada predeterminat
Enable input method by default when the application gets input focus Habilita el mètode d'entrada predeterminat quan l'aplicació obté el focus de l'entrada