English Czech

Welcome to hivexsh, the hivex interactive shell for examining
Windows Registry binary hive files.

Type: 'help' for help summary
'quit' to quit the shell


Vítejte na hivexsh, interaktivním shellu pro prohlížení
binárních souborů registrů v Registrech Windows.

Napište: 'help' pro přehled nápovědy
'quit' pro ukončení shellu

hivexsh: error getting parent of node %zu
hivexsh: chyba při získávání rodiče uzlu %zu
hivexsh: error getting node name of node %zx
hivexsh: chyba při získávání názvu uzlu %zx
hivexsh: you must load a hive file first using 'load hivefile'
hivexsh: je nutné nejprve načíst soubor registru použitím 'load hivefile'
hivexsh: unknown command '%s', use 'help' for help summary
hivexsh: neznámý příkaz '%s', použijte 'help' pro přehled nápovědy
hivexsh: load: no hive file name given to load
hivexsh: načtení: nebylo poskytnuto žádné jméno registru souboru pro načtení
hivexsh: failed to open hive file: %s: %m

If you think this file is a valid Windows binary hive file (_not_
a regedit *.reg file) then please run this command again using the
hivexsh option '-d' and attach the complete output _and_ the hive file
which fails into a bug report at https://bugzilla.redhat.com/

hivexsh: selhalo otevření souboru registru: %s: %m

Pokud si myslíte, že je tento soubor je platným binárním souborem
registru Windows (_nikoliv_ regedit *.reg soubor), pak prosím spusťte
tento příkaz znovu s použitím hivexsh volby '-d' a přiložte úplný výstup
_a_ soubor registru, který selhává do hlášení o chybě na
https://bugzilla.redhat.com/
hivexsh: '%s' command should not be given arguments
hivexsh: příkaz '%s' by neměl být určen argumenty
%s: %s: \ characters in path are doubled - are you escaping the path parameter correctly?
%s: %s: \ znaky v cestě jsou zdvojeny - zadáváte parametry cesty správně?
hivexsh: cd: subkey '%s' not found
hivexsh: cd: podklíč '%s' nenalezen
Navigate through the hive's keys using the 'cd' command, as if it
contained a filesystem, and use 'ls' to list the subkeys of the
current key. Full documentation is in the hivexsh(1) manual page.
Klíče registrů procházejte pomocí příkazu 'cd', jako kdyby se
jednalo o souborový systém a použijte 'ls' pro výpis podklíčů
aktuálního klíče. Kompletní dokumentace je k nalezení v manuálových
stránkách hivexsh(1).
%s: %s: key not found
%s: %s: klíč nenalezen
%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %u)
%s: %s: neplatný parametr celého čísla (%s vrátil %d)
%s: %s: integer out of range
%s: %s: celé číslo mimo rozsah
hivexsh: setval: unexpected end of input
hivexsh: setval: neočekávaný konec vstupu
hivexsh: string(utf16le): only 7 bit ASCII strings are supported for input
hivexsh: string(utf16le): pro vstup jsou podporovány jen 7-bitové ASCII znaky
hivexsh: setval: trailing garbage after hex string
hivexsh: setval: koncové odpadky po hex řetězcích
hivexsh: setval: cannot parse value string, please refer to the man page hivexsh(1) for help: %s
hivexsh: setval: nelze analyzovat řetězec hodnot, pro pomoc nahlédněte prosím do manuálových stránek hivexsh(1): %s
hivexsh: del: the root node cannot be deleted
hivexsh: del: kořenový uzel nelze smazat
%s: failed to write XML document
%s: selhal zápis XML dokumentu