English Turkish
absolute mutlak
answer cevap
argument argüman
attribute nitelik
byte bayt
certificate sertifika
command komut
credential kimlik bilgisi
database veri tabanı
decode kod çözmek
default öntanımlı
deprecated kullanımdan kaldırıldı
domain etki alanı
entry girdi
format biçim
forwarding iletme
host ana makine
namespace ad uzayı
netgroup ağ grubu
password parola