English Turkish
Please enter a port and protocol. Lütfen bir bağlantı noktası ve protokol girin.
Direct Rule Doğrudan Kural
Please select ipv and table, chain priority and enter the args. Lütfen ipv ve tablo, zincir önceliği seçin ve argümanları girin.
Priority: Öncelik:
Please enter a protocol. Lütfen bir protokol girin.
Other Protocol: Diğer Protokol:
Rich Rule Geliştirilmiş Kural
Please enter a rich rule. Lütfen bir zengin kural girin.
For host or network allow or denylisting deactivate the element. Ana makine veya ağ için, izin veya ret listesine almak elemanı devreden çıkarır.
Source: Kaynak:
Destination: Hedef:
Log: Günlük:
Audit: Denetim:
ipv4 and ipv6 ipv4 ve ipv6
inverted ters
To enable this Action has to be 'reject' and Family either 'ipv4' or 'ipv6' (not both). Bunu etkinleştirmek için, Eylem 'reject' ve Aile 'ipv4' veya 'ipv6' olmalıdır (her ikisi birden değil).
with Type: Tür:
With limit: Limit:
/ /
Prefix: Ön ek: