English Catalan
Firewall Applet Miniaplicació del tallafoc
Firewall Tallafoc
Firewall Configuration Configuració del tallafoc
firewall;network;security;iptables;netfilter; tallafoc;xarxa;seguretat;iptables;netfilter;
Select zone for interface '%s' Selecciona la zona per a la interfície «%s»
Default Zone Zona predeterminada
Select zone for connection '%s' Selecciona la zona per a la connexió «%s»
Failed to set zone {zone} for connection {connection_name} No s'ha pogut establir la zona {zone} per a la connexió {connection_name}
Select zone for source '%s' Selecciona la zona per a l'origen «%s»
Configure Shields Up/Down Zones Configura les zones d'escuts aixecats/baixats
Here you can select the zones used for Shields Up and Shields Down. Aquí podeu seleccionar les zones utilitzades per als escuts aixecats i escuts abaixats.
This feature is useful for people using the default zones mostly. For users, that are changing zones of connections, it might be of limited use. Aquesta funció és útil per a la gent que utilitza majoritàriament les zones predeterminades. Per als usuaris que canvien les zones de les connexions haurien de fer-ne un ús limitat.
Shields Up Zone: Zona d'escuts aixecats:
Reset To Default Restableix al predeterminat
Shields Down Zone: Zona d'escuts abaixats:
About %s Quant a %s
Authors Autors
License Llicència
Shields Up Escuts aixecats
Enable Notifications Habilita les notificacions