English Polish
Fedora Project - Start Page Projekt Fedora — strona startowa
Latest news from Fedora Magazine: Najnowsze aktualności z Fedora Magazine:
Fedora Documentation Dokumentacja Fedory
Help for Fedora Users Pomoc dla użytkowników Fedory
Get Fedora Pobierz Fedorę
Fill Contributor Survey Wypełnij ankietę dla współtwórców
Read more at <br /><strong>fedoramagazine.org</strong>! Więcej informacji na <br /><strong>fedoramagazine.org</strong>.
Want to contribute <br />to Fedora? Chcesz pomóc <br />Fedorze?
Join us. Dołącz do nas.
%(year)s Red Hat, Inc. and others. Please send any comments or corrections to the <a href="%(mail_url)s">websites team</a>. %(year)s Red Hat, Inc. i inni. Prosimy wysyłać wszelkie komentarze i korekty do <a href="%(mail_url)s">zespołu stron WWW</a> (w języku angielskim).
The Fedora Project is maintained and driven by the community and sponsored by Red Hat. Projekt Fedora jest zarządzany i prowadzony przez społeczność, a sponsorowany przez firmę Red Hat.
This is a community maintained site. Red Hat is not responsible for content. Ta strona jest zarządzana przez społeczność. Firma Red Hat nie odpowiada za jej treść.
Legal Kwestie prawne
Trademark Guidelines Wytyczne używania znaków handlowych
Content License Licencja treści
Sponsors Sponsorzy
Fedora Code of Conduct Zasady postępowania Projektu Fedora
A Red Hat-Sponsored Community Project Projekt społeczności sponsorowany przez firmę Red Hat