English Hungarian
Fedora Budgeting Fedora költségvetés
Fedora Budget Fedora költségvetés
This page will serve as a public clearing house for all information regarding money allocated and spent by the Fedora Project. Budget numbers will be updated quarterly, and any changes to the process will be reflected here in this page. Ez az oldal nyilvános elszámolóházként információt szolgáltat a Fedora projekt által elosztott és elköltött pénzről. A költségvetési számok negyedévente lesznek frissítve, és a folyamat mindennemű változása látszódni fog ezen az oldalon is.
Contents Tartalom
Fedora Budget Numbers A Fedora költségvetés számai
The Fedora Budget Process A Fedora költségvetési folyamata
Regional Delegates Regionális megbízottak
Reimbursement Visszafizetés
Budget Numbers Költségvetési számok
Component Összetevő
Total Összesen
TOTAL BUDGET TELJES KÖLTSÉGVETÉS
FEDORA EVENTS FEDORA ESEMÉNYEK
COUNCIL TANÁCS
Fiscal Year Költségvetési év
FCL = Fedora Community Action and Impact Lead FCL = Fedora Community Action and Impact Lead
Note that "→" in the chart above indicates that responsibility for that item feeds into a next step in responsibility; for example, regional treasurers are responsible for providing the FCL with the relevant information for their region, and the FCL is responsible for the general report to the community. Likewise, the Council is responsible for any top-level budget adjustment when the final budget comes in from our sponsor, and regions responsible to update accordingly if needed. Vegye figyelembe, hogy a fenti ábrán a „→” azt jelzi, hogy az adott elem felelőssége a következő lépés felelősségébe fut; például, a helyi kincstárnokok felelőssége ellátni az FCL-t a régiójukkal kapcsolatos releváns információkkal, és az FCL felelőssége az általános közzététel a közösség felé. Hasonlóképpen, a Tanács felelős minden felsőszintű költségvetési módosításért, amikor a végleges költségvetés megérkezik a szponzorunktól, és a régiók felelőssége az esetlegesen szükséges módosítások elvégzése.
Regional Ambassadors will manage their own budgets, and report back quarterly on action and impact. A regionális nagykövetek kezelik a saját költségvetésüket, és negyedévente jelentést készítenek a tevékenységekről és a hatásokról.
If a region does not submit a budget proposal within the timeline above, their budget will be allocated as general discretionary funds. Budgeted money not spent as planned may also be reallocated on a quarterly basis; if a region or budgeted subproject does not provide a quarterly update, budget for that region or subproject for future quarters may also be reallocated. Ha egy régió nem nyújt be költségvetési indítványt a feltüntetett időn belül, akkor a költségvetésük belátás szerint elkölthető összegként lesz kiosztva. A költségvetésben nem elköltött pénz szintén átcsoportosítható negyedévente; ha a régió vagy alprojekt nem küld negyedéves jelentést, akkor a régió vagy alprojekt költségvetése is átcsoportosítható a jövőbeni negyedévekben.
Region Régió