The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Finnish
Budget Adjustment/Allocation Budjetin mukauttaminen / kohdentaminen
Council → Regions/Subprojects Neuvosto → Alueet / Osahankkeet
First Quarter Budget Report Ensimmäisen vuosineljänneksen budjettiraportti
Budget Proposal for Next Year Ensi vuoden budjettiehdotus
Regions and Subprojects, FCL Alueet ja alahankkeet, FCL
Second Quarter Budget Report Toisen vuosineljänneksen talousarvioraportti
Budget Session at Flock Budjetti-istunto Flockissa
FCL, Council FCL, neuvosto
Ratification by Council Ratifiointi neuvostossa
Council (full consensus) Neuvosto (täydellinen yksimielisyys)
Budget Submission Budjetin jättäminen
FCL → Red Hat FCL → Red Hat
Third Quarter Budget Report Kolmannen vuosineljänneksen budjettiraportti
FCL = Fedora Community Action and Impact Lead FCL = Fedora yhteisön toiminnan ja vaikutusten johtaja
announcement ilmoitus
Note that "→" in the chart above indicates that responsibility for that item feeds into a next step in responsibility; for example, regional treasurers are responsible for providing the FCL with the relevant information for their region, and the FCL is responsible for the general report to the community. Likewise, the Council is responsible for any top-level budget adjustment when the final budget comes in from our sponsor, and regions responsible to update accordingly if needed. Huomaa, että "→" yllä olevassa kaaviossa osoittaa, että vastuu tuotteesta siirtyy seuraavaan vastuun vaiheeseen; esimerkiksi alueelliset rahastonhoitajat ovat vastuussa toimittaa asiaankuuluvia tietoja alueestaan FCL:lle ja FCL vastaa yleisestä raportista yhteisölle. Samoin neuvosto on vastuussa kaikista ylimmän tason budjettimuutoksista, kun lopullinen budjetti tulee sponsoriltamme, ja alueet vastaavasti omien alueiden päivittämisestä tarvittaessa.
Regional Ambassadors will manage their own budgets, and report back quarterly on action and impact. Alueelliset suurlähettiläät hallinnoivat omaa budjettiaan ja raportoivat neljännesvuosittain toiminnasta ja vaikutuksista.
If a region does not submit a budget proposal within the timeline above, their budget will be allocated as general discretionary funds. Budgeted money not spent as planned may also be reallocated on a quarterly basis; if a region or budgeted subproject does not provide a quarterly update, budget for that region or subproject for future quarters may also be reallocated. Jos alue ei toimita budjettiehdotusta yllä olevassa aikataulussa, sen talousarvio jaetaan yleisinä harkinnanvaraisina varoina. Budjetoidut rahat, joita ei käytetä suunnitellusti, voidaan myös suunnata muualle neljännesvuosittain. Jos alue tai budjetoitu aliprojekti ei anna neljännesvuosittaista päivitystä, myös kyseisen alueen tai aliprojektin budjetti tuleville vuosineljänneksille voidaan kohdentaa uudelleen.
Region Alue
Treasurer Rahastonhoitaja