English Albanian
Download - boot.fedoraproject.org Shkarkoni - boot.fedoraproject.org
Download ISO: Shkarkim ISO:
DVD/CD DVD/CD
Download USB: Shkarkim për USB:
USB USB
Download Floppy: Shkarkim për Disketë:
Floppy Disketë
Download lkrn: Shkarkim për lkrn:
lkrn lkrn
FAQs - boot.fedoraproject.org FAQ - boot.fedoraproject.org
Frequently-Asked Questions Pyetje të Bëra Shpesh
How do I use it? Si ta përdor?
First download one of the available BFO specific images. You have a choice of ISO (DVD/CD), USB, Floppy and lkrn images. Then write that image to an appropriate medium. Next boot from that medium. After that you're using BFO! Use your keyboard to select menus to run diagnostics, or boot a Fedora installer or rescue mode. Së pari shkarkoni një nga pamjet BFO specifike. Mund të zgjidhni pamje ISO (DVD/CD), USB, Disketë dhe lkrn. Mandej shkruajeni atë pamje te mediumi përkatës. Mandej kryeni nisjen prej atij mediumi. Pas kësaj, jeni tashmë duke përdorur BFO-në! Përdorni tastierën që të përzgjidhni menu për të xhiruar diagnostikime, ose të nisni një instalues të Fedora-s, ose të kaloni në mënyrën ringjallje.
Can I use it with grub? A mund ta përdor me grub-in?
Yes! Just run the following commands as root Po! Thjesht xhironi urdhërat vijues duke qenë rrënjë
How does it work? Si funksionon?
BFO was started by boot.kernel.org (BKO) and combines a series of recent technologies to produce a new boot stack. The glue that holds everything together is ipxe. Users familiar with pxe will find ipxe very familiar. Latest versions support several protocols beyond just tftp. We are using http to transfer files around. The basic steps are as follows: BFO-ja zuri fill nga boot.kernel.org (BKO) dhe ndërthur një varg teknologjish të reja për të prodhuar një grup të ri nisjesh. Ajo që i lidh të gjitha bashkë këtu, është ipxe-ja. Përdoruesve që njohin pxe-në do t’u duket ipxe-ja shumë i afërt. Versionet më të rinj mbulojnë disa protokolle të ndryshëm, jo vetëm tftp-në. Për shpërngulje kartelash përdorim http-në. Hapat bazë janë si vijon:
Download the boot.fedoraproject.org media fitting your preferred boot method. Shkarkoni median boot.fedoraproject.org që i përshtatet metodës suaj të parapëlqyer për nisjen.
burn ISO images to a CD-R or DVD-R shkruajini pamjet ISO në një CD-R ose DVD-R
write USB image for a USB stick shkruani pamjen USB për një diskth USB