The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
English Swedish
FAILED MISSLYCKADES
PASSED LYCKADES
WARNING VARNING
$STRING $STRING
You are using 'network' service provided by 'network-scripts', which are now deprecated. Du använder tjänsten ”network” som tillhandahålls av ”network-scripts”, vilket numera är föråldrat.
It is advised to switch to 'NetworkManager' instead for network management. Det rekommenderas att byta till ”NetworkManager” istället för nätverkshantering.
Bringing up loopback interface: Sätter igång loopback-gränssnittet:
No 802.1Q VLAN support available in kernel. Inget stöd för 802.1Q-VLAN tillgängligt i kärnan.
Bringing up interface $i: Sätter igång gränssnittet $i:
Legacy static-route support not available: /sbin/route not found Stöd för gammaldags static-route är inte tillgängligt: /sbin/route finns inte
Target is not reachable, but timeout was already reached. Continuing anyway. Målet kan inte nås, men tidsgränsen var redan uppnådd. Fortsätter ändå.
rootfs or /usr is on network filesystem, leaving network up rotfs eller /usr är på ett nätverksfilsystem, behåller nätverket uppe
system is shutting down, leaving interfaces up as requested systemet stänger ner, lämner gränssnitten uppe enligt begäran
Shutting down interface $i: Stänger av gränssnittet $i:
Shutting down loopback interface: Stänger av vändslingegränssnittet (loopback):
Configured devices: Konfigurerade enheter:
Currently active devices: Aktiva enheter:
Usage: $0 {start|stop|status|restart|force-reload} Användning: $0 {start|stop|status|restart|force-reload}