The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
English Swedish
Error adding default gateway for ${REALDEVICE}. Fel när standard-gateway lades till för ${REALDEVICE}.
Determining IPv6 information for ${DEVICE}... Bestämmer IPv6-information för ${DEVICE}…
$* $*
Warning: ipppd (kernel 2.4.x and below) doesn't support IPv6 using encapsulation 'syncppp' Varning: ipppd (2.4.x-kärnor och därunder) stöder inte IPv6 med inkapslingen "syncppp"
Warning: link doesn't support IPv6 using encapsulation 'rawip' Varning: länken stöder inte IPv6 med inkapslingen "rawip"
Global IPv6 forwarding is enabled in configuration, but not currently enabled in kernel Global IPv6-vidarebefordran är aktiverad i konfigurationen, men inte aktiverad i kärnan för tillfället
Please restart network with '/sbin/service network restart' Starta om nätverket med "/sbin/service network restart"
Global IPv6 forwarding is disabled in configuration, but not currently disabled in kernel Global IPv6-vidarebefordran är avaktiverad i denna konfiguration, men är för tillfället inte avaktiverad i kärnan
Cannot enable IPv6 privacy method '$IPV6_PRIVACY', not supported by kernel Kan inte aktivera IPv6 privacy metod '$IPV6_PRIVACY', stöds ej av kärnan
Device 'tun6to4' (from '$DEVICE') is already up, shutdown first Enheten "tun6to4" (från "$DEVICE") är redan uppe, stäng ner först
Given IPv4 address '$ipv4addr' is not globally usable Angivna IPv4-adressen "$ipv4addr" är inte globalt användbar
IPv6to4 configuration needs an IPv4 address on related interface or otherwise specified IPv6till4-konfiguration behöver en IPv4-adress på ett relaterat gränssnitt eller angiven på annat sätt
Warning: configured MTU '$IPV6TO4_MTU' for 6to4 exceeds maximum limit of '$tunnelmtu', ignored Varning: konfigurerade MTU:n "$IPV6TO4_MTU" för 6till4 överskrider maxgränsen för "$tunnelmtu", ignorerar
Warning: interface 'tun6to4' does not support 'IPV6_DEFAULTGW', ignored Varning: gränssnittet "tun6to4" stöder inte "IPV6_DEFAULTGW", ignorerar
Using 6to4 and RADVD IPv6 forwarding usually should be enabled, but it isn't Användning av 6till4- och RADVD IPv6-vidarebefordran bör normalt vara aktiverat, men det är det inte
Error occurred while calculating the IPv6to4 prefix Ett fel inträffade vid beräkning av IPv6till4-prefixet
radvd control enabled, but config is not complete radvd-styrning är aktiverad, men konfigurationen är inte färdig
6to4 configuration is not valid 6till4-konfiguration är inte giltig
/etc/resolv.conf was not updated: failed to create temporary file /etc/resolv.conf uppdaterades inte: misslyckades att skapa en temporärfil
usage: ifup-routes <net-device> [<nickname>] användning: ifup-routes <nätverksenhet> [<smeknamn>]