English Polish
%s version %s - Copyright (C) 1997-2000 Red Hat, Inc.
%s w wersji %s — Copyright © 1997-2000 Red Hat, Inc.
This may be freely redistributed under the terms of the GNU Public License.
Niniejszy program można rozprowadzać na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU.
usage: %s [name]
użycie: %s [nazwa]
usage: %s <enable|disable|is-enabled> [name]
użycie: %s <enable|disable|is-enabled> [nazwa]
usage: %s [--list] [--type <type>] [name]
użycie: %s [--list] [--type <typ>] [nazwa]
%s --add <name>
%s --add <nazwa>
%s --del <name>
%s --del <nazwa>
%s --override <name>
%s --override <nazwa>
%s [--level <levels>] [--type <type>] <name> %s
%s [--level <poziomy>] [--type <typ>] <nazwa> %s

Note: This output shows SysV services only and does not include native
systemd services. SysV configuration data might be overridden by native
systemd configuration.


Uwaga: to wyjście wyświetla tylko usługi SysV i nie zawiera natywnych
usług systemd. Dane konfiguracji SysV mogą zostać zastąpione
przez natywną konfigurację systemd.

If you want to list systemd services use 'systemctl list-unit-files'.
To see services enabled on particular target use
'systemctl list-dependencies [target]'.

Aby wyświetlić usługi systemd, należy użyć polecenia
„systemctl list-unit-files”.
Aby wyświetlić usługi włączone na konkretnym celu, należy
użyć polecenia „systemctl list-dependencies [cel]”.

service %s supports chkconfig, but is not referenced in any runlevel (run 'chkconfig --add %s')
usługa %s obsługuje chkconfig, ale nie jest przypisana do żadnego poziomu uruchamiania (proszę wykonać „chkconfig --add %s”)
service %s does not support chkconfig
usługa %s nie obsługuje chkconfig
error reading information on service %s: %s
błąd podczas odczytywania informacji o usłudze %s: %s
You do not have enough privileges to perform this operation.
Brak wystarczających uprawnień, aby wykonać to działanie.
on włączone
off wyłączone
xinetd based services:
usługi oparte na xinetd:
failed to open directory %s: %s
otwarcie katalogu %s się nie powiodło: %s
Note: Forwarding request to 'systemctl %s %s'.
Uwaga: przekazywanie żądania do „systemctl %s %s”.