The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Czech
Failed to forward service request to systemctl: %m
Předání požadavku systemctl službou %m selhalo.
%s version %s
%s verze %s
--type must be 'sysv' or 'xinetd'
--type musí být 'sysv' nebo 'xinetd'
only one of --list, --add, --del, or --override may be specified
může být zadán pouze jeden z přepínačů --list, --add, --del nebo --override
only one runlevel may be specified for a chkconfig query
při dotazu může být zadán pouze jeden runlevel
Press <F1> for more information on a service. Pro další informace o službě stiskněte <F1>.
Ok Ok
Back Zpět
Cancel Zrušit
What services should be automatically started? Které služby mají být automaticky spouštěny?
Services Služby
error reading info for service %s: %s
chyba při čtení informací o službě %s: %s
error reading from directory %s: %s
chyba při čtení z adresáře %s: %s
You must be root to run %s.
Musíte být root, abyste mohl spustit %s.
bad argument to --levels
chybný argument volby --levels
No services may be managed by ntsysv!
Žádné služby nemohou být spravovány pomocí ntsysv!
failed to open %s/init.d: %s
nemohu otevřít %s/init.d: %s
failed to glob pattern %s: %s
nemohu expandovat vzorek %s: %s
cannot determine current run level
nemohu určit aktuální runlevel
Unable to set selinux context for %s: %s
Nelze nastavit kontext SELinux pro %s: %s