English Czech
%s version %s - Copyright (C) 1997-2000 Red Hat, Inc.
%s verze %s - Copyright (C) 1997-2000 Red Hat, Inc.
This may be freely redistributed under the terms of the GNU Public License.
Program může být volně šířen podle podmínek GNU Public License.
usage: %s [name]
použití: %s [jméno]
usage: %s <enable|disable|is-enabled> [name]
použití: %s <enable|disable|is-enabled> [jméno]
usage: %s [--list] [--type <type>] [name]
použití: %s [--list] [--type <typ>] [jméno]
%s --add <name>
%s --add <jméno>
%s --del <name>
%s --del <jméno>
%s --override <name>
%s --override <jméno>
%s [--level <levels>] [--type <type>] <name> %s
%s [--level <úrovně>] [--type <typ>] <jméno> %s

Note: This output shows SysV services only and does not include native
systemd services. SysV configuration data might be overridden by native
systemd configuration.


Pozn.: Tento výstup zobrazuje pouze služby SysV a neobsahuje nativní
služby systemd. Konfigurační data SysV mohou být přepsána
konfigurací systemd.

If you want to list systemd services use 'systemctl list-unit-files'.
To see services enabled on particular target use
'systemctl list-dependencies [target]'.

Pro přehled služeb systemd použijte 'systemctl list-unit-files'.
Pro zobrazení povolených služeb pro konkrétní cíl použijte
'systemctl list-dependencies [cíl]'.

service %s supports chkconfig, but is not referenced in any runlevel (run 'chkconfig --add %s')
služba %s podporuje chkconfig, ale není použita v žádném runlevelu (zadejte 'chkconfig --add %s')
service %s does not support chkconfig
služba %s chkconfig nepodporuje
error reading information on service %s: %s
chyba při čtení informací o službě %s: %s
You do not have enough privileges to perform this operation.
Nemáte dostatečná oprávnění k provedení této operace.
on on
off off
xinetd based services:
služby založené na xinetd:
failed to open directory %s: %s
nemohu otevřít adresář %s: %s
Note: Forwarding request to 'systemctl %s %s'.
Pozn.: Předávání požadavku 'systemctl %s %s'.