English Catalan


admindir %s invalid
l'admindir %s no és vàlid
--altdir <directory> --admindir <directory>
--altdir <directori> --admindir <directori>
altdir %s invalid
l'altdir %s no és vàlid
alternatives --auto <name>
alternatives --auto <nom>
alternatives --config <name>
alternatives --config <nom>
alternatives --display <name>
alternatives --display <nom>
alternatives --list
alternatives --list
alternatives --remove <name> <path>
alternatives --remove <nom> <camí>
alternatives version %s
alternatives versió %s
alternatives version %s - Copyright (C) 2001 Red Hat, Inc.
alternatives versió %s - Copyright (C) 2001 Red Hat, Inc.
Back Enrere
bad argument to --levels
l'argument en --levels no és vàlid
bad mode on line 1 of %s
el mode a la línia 1 de %s no és correcte
bad primary link in %s
l'enllaç primari a %s no és correcte
Cancel Cancel·la
cannot determine current run level
no es pot determinar l'actual nivell d'execució
closing '@' missing or the family is empty in %s
Falta el símbol «@» de tancament o bé la família està buida en %s
Current `best' version is %s.
La 'millor' versió actual és %s.
Enter to keep the current selection[+], or type selection number: Premeu la tecla de retorn per mantenir la selecció actual[+], o teclegeu el número de la selecció: