English Catalan
%s - status is auto.
%s - l'estat és automàtic.
%s - status is manual.
%s - l'estat és manual.
link currently points to %s
l'enllaç assenyala a %s
family %s família %s
priority %d
prioritat %d
slave %s: %s
esclau %s: %s
Current `best' version is %s.
La 'millor' versió actual és %s.
There is %d program that provides '%s'.
Hi ha %d programa que proveeix '%s'.
There are %d programs which provide '%s'.
Hi ha %d programes que proveeixen '%s'.
Selection Command
Selecció Ordre
Enter to keep the current selection[+], or type selection number: Premeu la tecla de retorn per mantenir la selecció actual[+], o teclegeu el número de la selecció:

error reading choice

s'ha produït un error en llegir l'opció
(would remove %s
(se suprimiria %s
failed to remove %s: %s
no s'ha pogut eliminar %s: %s
--family can't contain the symbol '@'
--family no pot contenir el caràcter «@»
altdir %s invalid
l'altdir %s no és vàlid
admindir %s invalid
l'admindir %s no és vàlid
alternatives version %s
alternatives versió %s