English Catalan
%s version %s - Copyright (C) 1997-2000 Red Hat, Inc.
%s versió %s - Copyright (C) 1997-2000 Red Hat, Inc.
This may be freely redistributed under the terms of the GNU Public License.
Aquest programari es pot distribuir lliurement d'acord amb els termes de la Llicència Pública General GNU.
usage: %s [name]
ús: %s [nom]
usage: %s <enable|disable|is-enabled> [name]
ús: %s <enable|disable|is-enabled> [nom]
usage: %s [--list] [--type <type>] [name]
ús: %s [--list] [--type <tipus>] [nom]
%s --add <name>
%s --add <nom>
%s --del <name>
%s –-del <nom>
%s --override <name>
%s –-override <nom>
%s [--level <levels>] [--type <type>] <name> %s
%s [--level <nivells>] [--type <tipus>] <nom> %s

Note: This output shows SysV services only and does not include native
systemd services. SysV configuration data might be overridden by native
systemd configuration.


Nota: Aquesta sortida tan sols mostra els serveis SysV i no inclou els serveis
natius de systemd. Les dades de la configuració de SysV podrien estar
reemplaçades per la configuració nativa de systemd.

If you want to list systemd services use 'systemctl list-unit-files'.
To see services enabled on particular target use
'systemctl list-dependencies [target]'.

Si voleu llistar els serveis de systemd, utilitzeu 'systemctl list-unit-files'.
Per veure els serveis habilitats en un objectiu concret, utilitzeu
'systemctl list-dependencies [objectiu]'.

service %s supports chkconfig, but is not referenced in any runlevel (run 'chkconfig --add %s')
el servei %s és compatible amb chkconfig, però no està referenciat en cap nivell d'execució (executeu 'chkconfig –add %s')
service %s does not support chkconfig
el servei %s no és compatible amb chkconfig
error reading information on service %s: %s
s'ha produït un error en llegir la informació del servei %s: %s
You do not have enough privileges to perform this operation.
No teniu suficients privilegis per executar aquesta operació.
on engegat
off apagat
xinetd based services:
serveis basats amb xinetd:
failed to open directory %s: %s
no s'ha pogut obrir el directori %s: %s
Note: Forwarding request to 'systemctl %s %s'.
Nota: reenviament de la sol·licitud a «systemctl %s %s».