English Turkish
21st century journalism, my friend 21. yüzyıl gazeteciliği, arkadaşım
5 Things in Fedora This Week Bu Hafta Fedora'da 5 Şey
a <a href="http://fedora.portingdb.xyz/">dynamic database</a> of Python 2 packages needing to be updated to Python 3 Python 3'e güncellenmesi gereken Python 2 paketlerinin <a href="http://fedora.portingdb.xyz/">dinamik bir veri tabanı</a>
A Beat Bir Not
about different QA and testing tasks farklı QA ve test görevleri hakkında
about documentation related tasks dokümantasyonla ilgili görevler hakkında
about how to join the docs team? belgelendirme takımına nasıl katılabileceğiniz hakkında?
about how to join the L10N team? L10N takımına nasıl katılabileceğiniz hakkında?
about how to join the QA team? QA takımına nasıl katılabileceğiniz hakkında?
about L10N tasks L10N görevleri hakkında
ABRT ABRT
Absolutely not Kesinlikle hayır
Advocacy Taraftarlık
a dynamically managed firewall with support for network zones ağ bölgeleri desteğine sahip dinamik olarak yönetilen bir güvenlik duvarı
a dynamic language for rapid development hızlı geliştirme için dinamik bir dil
a dynamic web-oriented language for backend and frontend arka ve ön yüz için web tabanlı dinamik bir dil
a framework for automated task execution bir otomatik görev yürütme çerçevesi
a free and open source office suite özgür ve açık kaynaklı bir ofis paketi
A Guide Bir Rehber
a handsome tool to ease testing updates güncellemeleri test etmeyi kolaylaştırmak için yakışıklı bir araç