English Turkish
Software Selection Yazılım Seçimi
The `Software Selection` screen allows you to choose a _Base Environment_ and _Add-ons_. These options control which software packages will be installed on your system during the installation process. `Yazılım Seçimi` ekranı bir _Temel Ortam_ ve _Eklentiler_ seçmenize olanak tanımaktadır. Bu seçenekler, kurulum işlemi sırasında sisteminize hangi yazılım paketlerinin kurulacağını belirlemektedir.
This screen is only available if xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-source[Installation Source] is properly configured and only after the installer has downloaded package metadata from the source. Bu ekran yalnızca xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-source[Kurulum Kaynağı] düzgün yapılandırılmışsa ve kurucu paket üst verilerini kaynaktan indirdikten sonra kullanılabilir.
It is not possible to select specific packages during a manual installation. You can only select pre-defined environments and add-ons. If you need to control exactly which packages are installed, you must use a Kickstart file and define the packages in the [command]#%packages# section. See xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Automating the Installation with Kickstart] for information about Kickstart installations. Elle kurulum sırasında belirli paketleri seçmek mümkün değildir. Sadece önceden tanımlanmış ortamları ve eklentileri seçebilirsiniz. Tam olarak hangi paketlerin kurulacağını belirleme ihtiyacı duyuyorsanız, bir Kickstart dosyası kullanmalı ve [command]#%packages# bölümünde paketleri tanımlamalısınız. Kickstart kurulumları hakkında bilgi için xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Kickstart ile Kurulumu Otomatikleştirme] bölümüne bakın.
The availability of environments and add-ons depends on your installation source. By default, the selection depends on the installation media you used to start the installation; Fedora{nbsp}Server installation image will have different environments and add-ons available for selection than, for example, the Fedora{nbsp}Cloud image. You can change this by configuring a different installation source containing different environments. Ortamların ve eklentilerin kullanılabilir olma durumu kurulum kaynağınıza bağlıdır. Öntanımlı olarak, seçimler kurulumu başlatmak için kullandığınız kurulum ortamına bağlıdır; Fedora{nbsp}Server kurulum kalıbında, örneğin Fedora{nbsp}Cloud kalıbından farklı ortamlar ve eklentiler kullanılabilir olacaktır. Farklı ortamlar içeren farklı bir kurulum kaynağı yapılandırarak bunu değiştirebilirsiniz.
The Software Selection screen. On the left side Yazılım Seçimi ekranı. Sol tarafta
anaconda/SoftwareSpoke.png anaconda/SoftwareSpoke.png
To configure your software selection, first choose an environment on the left side of the screen. Only one environment can be chosen, even if more are available. Then, on the right side of the screen, select one or more add-ons which you want to install by marking the check boxes next to each add-on. Yazılım seçiminizi yapılandırmak için önce ekranın sol tarafında bir ortam seçin. Daha fazlası kullanılabilir olsa bile yalnızca bir ortam seçilebilir. Ardından, ekranın sağ tarafında, her eklentinin yanındaki onay kutularını işaretleyerek kurmak istediğiniz bir veya daha fazla eklentiyi seçin.
The list of add-ons is divided into two parts by a horizontal line. Add-ons above this line are defined as part of your chosen environment; if you select a different environment, the add-ons available here will change. The add-ons displayed below the separator are not specific to your chosen environment. Eklentilerin listesi yatay bir çizgi ile iki bölüme ayrılmıştır. Bu çizginin üzerindeki eklentiler seçtiğiniz ortamın bir parçası olarak tanımlanır; farklı bir ortam seçerseniz, burada bulunan eklentiler değişecektir. Ayırıcının altında görüntülenen eklentiler seçtiğiniz ortama özgü değildir.
Environments and add-ons are defined using a `comps.xml` file in your installation source (for example, in the `repodata/` directory on the full Fedora{nbsp}Server installation DVD). Review this file to see exactly which packages will be installed as part of a certain environment or add-on. For more information about the `comps.xml` file, see xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#sect-kickstart-packages[%packages (required) - Package Selection]. Ortamlar ve eklentiler, kurulum kaynağınızdaki bir `comps.xml` dosyası kullanılarak tanımlanır (örneğin, tam Fedora{nbsp}Server kurulum DVD'sindeki `repodata/` dizininde). Belirli bir ortamın veya eklentinin bir parçası olarak hangi paketlerin kurulacağını tam olarak görmek için bu dosyayı inceleyin. `comps.xml` dosyası hakkında daha fazla bilgi için, xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#sect-kickstart-packages[%packages (gerekli) - Paket Seçimi] bölümüne bakın.
After you finish configuring your software selection, click `Done` in the top left corner to return to xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-summary[Installation Summary]. Yazılım seçiminizi yapılandırmayı tamamladıktan sonra, xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-summary[Kurulum Özetine] dönmek için sol üst köşedeki `Bitti` düğmesine tıklayın.