English Turkish
Upgrading Your Current System Geçerli Sisteminizi Yükseltme
This chapter explains how to upgrade your existing {PRODUCT} installation to the current release. There are two basic ways to do so: Bu bölümde, mevcut {PRODUCT} kurulumunuzun şu andaki güncel sürüme nasıl yükseltileceği açıklanmaktadır. Bunu yapmanın iki temel yolu vardır:
Automatic upgrade using [application]*dnf system upgrade* [application]*dnf sistem yükseltme* kullanarak otomatik yükseltme
The preferred way to upgrade your system is an automatic upgrade using the [application]*dnf system upgrade* utility. For information on performing an automatic upgrade, see link:++https://fedoraproject.org/wiki/DNF_system_upgrade++[Fedora Wiki DNF system upgrade]. Sisteminizi yükseltmenin tercih edilen yolu, [application]*dnf sistem yükseltme* aracını kullanarak otomatik bir yükseltme yapmaktır. Otomatik yükseltme yapma hakkında bilgi için, link:++https://fedoraproject.org/wiki/DNF_system_upgrade++[Fedora Wiki DNF sistem yükseltme] sayfasına bakın.
Manual Reinstallation Elle yeniden kurulum
You can upgrade to the latest version of Fedora manually instead of relying on [application]*dnf system upgrade*. This involves booting the installer as if you were performing a clean installation, letting it detect your existing Fedora system, and overwriting the root partition while preserving data on other partitions and volumes. The same process can also be used to reinstall the system, if you need to. For detailed information, see xref:sect-upgrading-fedora-manual-reinstall[Manual System Upgrade or Reinstallation]. [application]*dnf sistem yükseltme* kullanmak yerine, Fedora'nın en son sürümüne elle yükseltebilirsiniz. Bu, kurucuyu baştan bir kurulum yapıyormuş gibi önyüklemeyi, mevcut Fedora sisteminizi algılamasını sağlamayı ve diğer bölümler ve birimlerdeki verilere dokunmadan kök bölümünün üzerine yazmayı içermektedir. Aynı işlem gerekirse sistemi yeniden kurmak için de kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için xref:sect-upgrading-fedora-manual-reinstall[Elle Sistem Yükseltme veya Yeniden Kurulum] bölümüne bakın.
Always back up your data before performing an upgrade or reinstalling your system, no matter which method you choose. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, sisteminizi yükseltmeden veya yeniden kurmadan önce her zaman verilerinizi yedekleyin.
Manual System Upgrade or Reinstallation Elle Sistem Yükseltme veya Yeniden Kurulum
Unfortunately, we have not written this chapter yet, and there is no dedicated documentation about a manual reinstall on the Wiki, either. In the meantime before we fix this, you can try to start the installation normally (from a boot CD/DVD/USB), select manual partitioning in your installer, and reuse existing partitions instead of destroying them and creating new ones. The instructions at xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning[Manual Partitioning] should in most cases be easy to adapt for this. Ne yazık ki bu bölümü henüz yazmadık ve Wiki sayfasında elle yeniden kurma hakkında özel bir belgelendirme de yok. Bu arada, biz bunu düzeltene kadar, kurulumu normal olarak başlatmayı (önyükleme CD/ DVD/USB'sinden), kurucunuzda elle bölümlendirmeyi seçmeyi ve mevcut bölümleri yok etmek ve yenilerini oluşturmak yerine yeniden kullanmayı deneyebilirsiniz. xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning[Elle Bölümlendirme] bölümündeki talimatların çoğu kolaylıkla bu durum için uyarlanabilir.