The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
$ [command]#ksvalidator _/path/to/kickstart.ks_#
$ [command]#ksvalidator _/dosya/yolu/kickstart.ks_#
Once you create a Kickstart file, you can place it in one of the following locations: Bir Kickstart dosyası oluşturduğunuzda, onu aşağıdakilerden birine koyabilirsiniz:
Create a Kickstart file. Bir Kickstart dosyası oluşturun.
When creating a Kickstart file, keep in mind the following: Bir Kickstart dosyası oluştururken şunları aklınızda bulundurun:
Sections must be specified *in order*. Items within the sections do not have to be in a specific order unless otherwise specified. The correct section order is: Bölümler *sırayla* belirtilmelidir. Bölümlerdeki ögelerin aksi belirtilmedikçe belirli bir sırada olması gerekmez. Doğru bölüm sırası şu şekildedir:
For more information about this tool, see the `ksvalidator(1)` man page. Bu araç hakkında daha fazla bilgi için `ksvalidator(1)` kılavuz sayfasına bakın.
This chapter explains these steps in detail. Bu bölümde bu adımlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
The [command]#%packages#, [command]#%pre# and [command]#%post# sections must end with [command]#%end#, otherwise the installation program will refuse the Kickstart file. The main command section has no special ending statement. [command]#%packages#, [command]#%pre# and [command]#%post# bölümleri [command]#%end# ile bitmelidir, aksi takdirde kurulum programı Kickstart dosyasını reddedecektir. Ana komut bölümünün özel bir bitiş ifadesi yoktur.
# dnf install pykickstart
# dnf install pykickstart
Keep in mind that the validation tool has its limitations. The Kickstart file can be very complicated; [application]*ksvalidator* can make sure the syntax is correct and that the file does not include removed options, but it cannot guarantee the installation will be successful. It also does not attempt to validate the [command]#%pre#, [command]#%post# and [command]#%packages# sections of the Kickstart file. Doğrulama aracının bazı sınırlamaları olduğunu unutmayın. Kickstart dosyası çok karmaşık olabilir; [application]*ksvalidator* söz diziminin doğru olduğundan ve dosyanın kaldırılan seçenekleri içermediğinden emin olabilir, ancak kurulumun başarılı olacağını garanti edemez. Ayrıca Kickstart dosyasının [command]#%pre#, [command]#%post# ve [command]#%packages# bölümlerini doğrulamaya çalışmaz.
Replace _/path/to/kickstart.ks_ with the path to the Kickstart file you want to verify. _/dosya/yolu/kickstart.ks_ kısmını, doğrulamak istediğiniz Kickstart dosyasının yolu ile değiştirin.
Omitting any required item results in the installation program prompting the user for an answer to the related item, just as the user would be prompted during a typical installation. Once the answer is given, the installation will continue. Note that if the system you are installing has no display, you will not be able to see the prompt, and the installation will appear to have failed. Gerekli herhangi bir ögenin atlanması durumunda, tıpkı normal bir kurulum sırasında kullanıcıdan isteneceği gibi, kurulum programında kullanıcıdan ilgili ögeye yanıt vermesi istenir. Yanıt verildikten sonra kurulum devam edecektir. Kurmakta olduğunuz sistemin ekranı yoksa, isteği göremeyeceğinizi ve kurulumun başarısız görüneceğini unutmayın.
Once you have everything ready - you have created a valid Kickstart file and you have either local boot media or a PXE server available, you can start the Kickstart installation. You need to use the [option]#inst.ks=# boot option either in the boot menu (when booting from local media), or add this option to your PXE server configuration. For information about boot options used in Kickstart installations, see xref:advanced/Boot_Options.adoc#sect-boot-options-kickstart[Kickstart Boot Options]. Her şey hazır olduğunda, yani geçerli bir Kickstart dosyası oluşturduysanız ve yerel önyükleme ortamınız veya kullanılabilir bir PXE sunucunuz varsa, Kickstart kurulumunu başlatabilirsiniz. (Yerel ortamdan önyükleme yaparken) önyükleme menüsünde [option]#inst.ks=# önyükleme seçeneğini kullanmanız veya bu seçeneği PXE sunucusu yapılandırmanıza eklemeniz gerekir. Kickstart kurulumlarında kullanılan önyükleme seçenekleri hakkında bilgi için xref:advanced/Boot_Options.adoc#sect-boot-options-kickstart[Kickstart Önyükleme Seçenekleri] bölümüne bakın.
Lines starting with a pound sign (`#`) are treated as comments and are ignored. `#` işaretiyle başlayan satırlar yorum olarak kabul edilir ve yok sayılır.
The recommended approach to creating Kickstart files is to perform a manual installation on one system first. After the installation completes, all choices made during the installation are saved into a file named `anaconda-ks.cfg`, located in the `/root/` directory on the installed system. You can then copy this file, make any changes you need, and use the resulting configuration file in further installations. Kickstart dosyaları oluşturmak için tavsiye edilen yaklaşım, önce bir tane sistemde elle kurulum yapmaktır. Kurulum tamamlandıktan sonra kurulum sırasında yapılan tüm seçimler kurulu sistem üzerinde `/root/` dizininde bulunan `anaconda-ks.cfg` adında bir dosyaya kaydedilir. Daha sonra bu dosyayı kopyalayabilir, ihtiyacınız olan değişiklikleri yapabilir ve ortaya çıkan yapılandırma dosyasını sonraki kurulumlarda kullanabilirsiniz.
When creating or customizing your kickstart file, it is useful to verify that it is valid before attempting to use it in an installation. {PRODUCT} includes the [application]*ksvalidator* command line utility which can be used to do this. This tool is a part of the [package]*pykickstart* package. To install this package, execute the following command: Kickstart dosyanızı oluştururken veya özelleştirirken, onu bir kurulumda kullanmaya çalışmadan önce geçerli olduğunu doğrulamanız faydalı olacaktır. {PRODUCT}, bunu yapmak için kullanılabilecek [application]*ksvalidator* komut satırı yardımcı programını içermektedir. Bu araç, [package]*pykickstart* paketinin bir parçasıdır. Bu paketi kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
Make the Kickstart file available on removable media, a hard drive, or a network location. Kickstart dosyasını çıkarılabilir ortamda, bir sabit diskte veya ağ konumunda kullanılabilir duruma getirin.
Verifying the Kickstart File Kickstart Dosyasını Doğrulama
Making the Kickstart File Available Kickstart Dosyasını Kullanılabilir Yapma
The Kickstart file itself is a plain text file, containing keywords listed in xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#appe-kickstart-syntax-reference[Kickstart Syntax Reference], which serve as directions for the installation. Any text editor able to save files as ASCII text (such as [application]*Gedit* or [application]*vim* on Linux systems or [application]*Notepad* on Windows systems) can be used to create and edit Kickstart files. Kickstart dosyasının kendisi, xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#appe-kickstart-syntax-reference[Kickstart Söz Dizimi Referansı] bölümünde listelenen ve kurulum için yönlendirme görevi gören anahtar sözcükleri içeren bir düz metin dosyasıdır. Dosyaları ASCII metni olarak kaydedebilen herhangi bir metin düzenleyicisi (Linux sistemlerinde [application]*Gedit* veya [application]*vim* ya da Windows sistemlerinde [application]*Notepad* gibi) Kickstart dosyalarını oluşturmak ve düzenlemek için kullanılabilir.