The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
Automating the Installation with Kickstart Kickstart ile Kurulumu Otomatikleştirme
Kickstart installations offer a means to automate the installation process, either partially or fully. Kickstart files contain answers to all questions normally asked by the installation program, such as what time zone do you want the system to use, how should the drives be partitioned or which packages should be installed. Providing a prepared Kickstart file when the installation begins therefore allows the you to perform the installation automatically, without need for any intervention from the user. This is especially useful when deploying {PRODUCT} on a large number of systems at once. Kickstart kurulumları, kurulum sürecini kısmen veya tamamen otomatikleştirmenin bir yolunu sunar. Kickstart dosyaları, sistemin hangi saat dilimini kullanmasını istediğiniz, disklerin nasıl bölümlendirilmesi veya hangi paketlerin kurulması gerektiği gibi normalde kurulum programı tarafından sorulan tüm soruların yanıtlarını içerir. Bu nedenle kurulum başladığında hazır bir Kickstart dosyası sağlamak, kullanıcının herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan kurulumu otomatik olarak gerçekleştirmenizi sağlar. Bu, özellikle {PRODUCT}'yı aynı anda çok sayıda sisteme kurarken faydalıdır.
All Kickstart scripts and the log files of their execution are stored in the `/tmp` directory to assist with debugging installation issues. Tüm Kickstart betikleri ve bunların çalıştırılmasıyla ilgili günlük kaydı dosyaları, kurulum sorunlarının giderilmesine yardımcı olması için `/tmp` dizininde depolanır.
How to Perform a Kickstart Installation Kickstart Kurulumu Nasıl Gerçekleştirilir
Kickstart installations can be performed using a local DVD, a local hard drive, or via NFS, FTP, HTTP, or HTTPS. Kickstart kurulumları yerel bir DVD, yerel bir sabit disk veya NFS, FTP, HTTP veya HTTPS aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
To use Kickstart, you must: Kickstart kullanmak için şunları yapmalısınız:
Create a Kickstart file. Bir Kickstart dosyası oluşturun.
Create boot media or configure a network boot (PXE) server which will be used to begin the installation. Önyükleme ortamı oluşturun veya kurulumu başlatmak için kullanılacak bir ağ önyükleme (PXE) sunucusu yapılandırın.
Make the Kickstart file available on removable media, a hard drive, or a network location. Kickstart dosyasını çıkarılabilir ortamda, bir sabit diskte veya ağ konumunda kullanılabilir duruma getirin.
Start the Kickstart installation by booting the installer and using a boot option to tell the installer where to find the Kickstart file. Kurucuyu önyükleyerek ve ona Kickstart dosyasını nerede bulacağını söylemek için bir önyükleme seçeneği kullanarak Kickstart kurulumunu başlatın.
This chapter explains these steps in detail. Bu bölümde bu adımlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Creating a Kickstart File Kickstart Dosyası Oluşturma
The Kickstart file itself is a plain text file, containing keywords listed in xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#appe-kickstart-syntax-reference[Kickstart Syntax Reference], which serve as directions for the installation. Any text editor able to save files as ASCII text (such as [application]*Gedit* or [application]*vim* on Linux systems or [application]*Notepad* on Windows systems) can be used to create and edit Kickstart files. Kickstart dosyasının kendisi, xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#appe-kickstart-syntax-reference[Kickstart Söz Dizimi Referansı] bölümünde listelenen ve kurulum için yönlendirme görevi gören anahtar sözcükleri içeren bir düz metin dosyasıdır. Dosyaları ASCII metni olarak kaydedebilen herhangi bir metin düzenleyicisi (Linux sistemlerinde [application]*Gedit* veya [application]*vim* ya da Windows sistemlerinde [application]*Notepad* gibi) Kickstart dosyalarını oluşturmak ve düzenlemek için kullanılabilir.
The recommended approach to creating Kickstart files is to perform a manual installation on one system first. After the installation completes, all choices made during the installation are saved into a file named `anaconda-ks.cfg`, located in the `/root/` directory on the installed system. You can then copy this file, make any changes you need, and use the resulting configuration file in further installations. Kickstart dosyaları oluşturmak için tavsiye edilen yaklaşım, önce bir tane sistemde elle kurulum yapmaktır. Kurulum tamamlandıktan sonra kurulum sırasında yapılan tüm seçimler kurulu sistem üzerinde `/root/` dizininde bulunan `anaconda-ks.cfg` adında bir dosyaya kaydedilir. Daha sonra bu dosyayı kopyalayabilir, ihtiyacınız olan değişiklikleri yapabilir ve ortaya çıkan yapılandırma dosyasını sonraki kurulumlarda kullanabilirsiniz.
When creating a Kickstart file, keep in mind the following: Bir Kickstart dosyası oluştururken şunları aklınızda bulundurun:
Lines starting with a pound sign (`#`) are treated as comments and are ignored. `#` işaretiyle başlayan satırlar yorum olarak kabul edilir ve yok sayılır.
Sections must be specified *in order*. Items within the sections do not have to be in a specific order unless otherwise specified. The correct section order is: Bölümler *sırayla* belirtilmelidir. Bölümlerdeki ögelerin aksi belirtilmedikçe belirli bir sırada olması gerekmez. Doğru bölüm sırası şu şekildedir:
The command section which contains actual Kickstart commands and options as listed in xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#appe-kickstart-syntax-reference[Kickstart Syntax Reference]. Note that some commands, such as [command]#install#, are mandatory, but most commands are optional. xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#appe-kickstart-syntax-reference[Kickstart Söz Dizimi Referansı] bölümünde listelenen gerçek Kickstart komutlarını ve seçeneklerini içeren komut bölümü. [command]#install# gibi bazı komutların zorunlu olduğunu, ancak çoğu komutun isteğe bağlı olduğunu unutmayın.
The [command]#%packages# section which contains a list of packages and package groups to be installed. See xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#sect-kickstart-packages[%packages (required) - Package Selection] for details. Kurulacak paketlerin ve paket gruplarının listesini içeren [command]#%packages# bölümü. Ayrıntılar için xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#sect-kickstart-packages[%packages (gerekli) - Paket Seçimi] bölümüne bakın.
The [command]#%pre# and [command]#%post# sections, containing a pre-installation and post-installation scripts. These two sections can be in any order and are not mandatory. See xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#sect-kickstart-preinstall[%pre (optional) - Pre-installation Script] and xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#sect-kickstart-postinstall[%post (optional) - Post-installation Script] for details. Kurulum öncesi ve kurulum sonrası betiklerini içeren [command]#%pre# ve [command]#%post# bölümleri. Bu iki bölüm herhangi bir sırada olabilir ve zorunlu değildir. Ayrıntılar için xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#sect-kickstart-preinstall[%pre (isteğe bağlı) - Kurulum Öncesi Betiği] ve xref:appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#sect-kickstart-postinstall[%post (isteğe bağlı) - Kurulum Sonrası Betiği] bölümlerine bakın.