The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
The [application]*GRUB2* boot loader can be installed either in the _Master Boot Record_ (MBR) or the _GUID Partition Table_ (GPT) of the boot device. In order to determine which of these methods to use, the installation program considers the following variations: [application]*GRUB2* önyükleyicisi, önyükleme aygıtının _Ana Önyükleme Kaydına_ (Master Boot Record - MBR) veya _GUID Bölümlendirme Tablosuna_ (GUID Partition Table - GPT) kurulabilir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağını belirlemek için kurulum programı aşağıdaki durumları dikkate alır:
The table below provides the recommended size of a swap partition depending on the amount of RAM in your system and whether you want sufficient memory for your system to hibernate. If you let the installation program partition your system automatically, the swap partition size will be established using these guidelines. Automatic partitioning setup assumes hibernation is not in use, and the maximum size of the swap partition is limited to 10% of the total size of the hard drive. If you want to set up enough swap space to allow for hibernation, or if you want to set the swap partition size to more than 10% of the system's storage space, you must edit the partitioning layout manually. Aşağıdaki tablo, sisteminizdeki RAM miktarına ve sisteminizin hazırda bekletme için yeterli belleğe sahip olmasını isteyip istemediğinize bağlı olarak bir takas bölümü için tavsiye edilen boyutu sağlamaktadır. Kurulum programının sisteminizi otomatik olarak bölümlendirmesine izin verirseniz, takas bölümünün boyutu bu yönergeler kullanılarak belirlenecektir. Otomatik bölümlendirme ayarları, hazırda bekletmenin kullanılmadığını varsayar ve takas bölümünün azami boyutu, sabit diskin toplam boyutunun %10'u ile sınırlıdır. Hazırda bekletmeye izin vermek için yeterli takas alanı ayarlamak veya takas bölümü boyutunu sistemin depolama alanının %10'undan fazlasına ayarlamak istiyorsanız, bölümlendirme düzenini elle düzenlemelisiniz.
For a minimal installation, a 5 GB root partition will be sufficient. However, for most common installations which include extra packages and a graphical user interface, the root partition should be at least 10 GB; with 20 GB being sufficient for most common use cases. Asgari bir kurulum için 5 GB'lık bir kök bölümü yeterli olacaktır. Bununla birlikte, fazladan paketler ve bir grafiksel kullanıcı arayüzü içeren en yaygın kurulumlar için, kök bölüm en az 10 GB olmalıdır; 20 GB en yaygın kullanım durumları için yeterlidir.
Also note that the `/boot` directory can not be placed on a LVM logical volume or a Btrfs subvolume. Use a standard partition. Ayrıca `/boot` dizininin bir LVM mantıksal birimine veya bir Btrfs alt birimine yerleştirilemeyeceğini unutmayın. Standart bir bölüm kullanın.
Also note that if your system does not require any of these partitions, they will not be shown in the `File System` menu in mount point options. Ayrıca, sisteminiz bu bölümlerden herhangi birine ihtiyaç duymuyorsa, bunların bağlama noktası seçeneklerinde `Dosya Sistemi` menüsünde gösterilmeyeceğini unutmayın.
The `/` mount point is the top of the Linux Filesystem Hierarchy, and is referred to as the _root file system_, or root. The `/root` directory, sometimes pronounced "pass:attributes[{blank}]_slash-root_pass:attributes[{blank}]", is the home directory for the `root` user. `/` bağlama noktası, Linux Dosya Sistemi Hiyerarşisinin en üstündedir ve _kök dosya sistemi_ veya kök olarak adlandırılır. Bazen "pass:attributes[{blank}]_slash-root_pass:attributes[{blank}]" olarak da telaffuz edilen `/root` dizini, `root` kullanıcısının ev dizinidir.
If you are not sure how best to configure the partitions for your computer, accept the automatic default partition layout provided by the installation program as described in xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-storage-partitioning[Installation Destination]. Bilgisayarınız için bölümleri en iyi şekilde nasıl yapılandıracağınızdan emin değilseniz, xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-storage-partitioning[Kurulum Hedefi] bölümünde açıklandığı gibi kurulum programı tarafından sağlanan otomatik öntanımlı bölümlendirme düzenini kabul edin.
BIOS Boot (1 MB) or EFI System Partition (200 MB) BIOS Önyükleme (1 MB) veya EFI Sistem Bölümü (200 MB)
Systems with BIOS firmware and UEFI systems in BIOS compatibility mode BIOS ürün yazılımına sahip sistemler ve BIOS uyumluluk modundaki UEFI sistemleri:
`/boot` - 500 MB `/boot` - 500 MB
This partition contains the operating system kernel, which allows {PRODUCT} to boot. It also contains other files used during the bootstrap process. Due to the limitations of most firmware, creating a separate, small standard partition for this directory is recommended. In most scenarios, a 500 MB `/boot` partition is adequate. Bu bölüm, {PRODUCT}'nın önyüklenmesini sağlayan işletim sistemi çekirdeğini içerir. Ayrıca, önyükleme işlemi sırasında kullanılan diğer dosyaları da içerir. Çoğu ürün yazılımının sınırlamaları nedeniyle bu dizin için ayrı, küçük bir standart bölüm oluşturulması tavsiye edilir. Çoğu durumda, 500 MB `/boot` bölümü yeterlidir.
In most cases, at least the following mount points should always be created: Çoğu durumda, en azından aşağıdaki bağlama noktaları her zaman oluşturulmalıdır:
Many systems have more partitions than the minimum listed above. Choose partitions based on your particular needs. See xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning-advice[Advice on Partitions] for additional information and advice. Çoğu sistem, yukarıda listelenen asgari bölümlerden daha fazla bölüme sahiptir. Bölümleri kendi ihtiyaçlarınıza göre seçin. Ek bilgi ve tavsiye için xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning-advice[Bölümlerle İlgili Tavsiyeler] bölümüne bakın.
GPT if the size of the disk is more than 2 TB Diskin boyutu 2 TB'den fazlaysa GPT
MBR if the size of the disk is less than 2 TB (terabytes) Diskin boyutu 2 TB'den (terabayt) azsa MBR
If the disk is already formatted, the partitioning scheme is retained. If the disk is not formatted, or you have erased all existing partitions from the disk, the installer will choose the following: Disk zaten biçimlendirilmişse, bölümlendirme düzeni korunur. Disk biçimlendirilmemişse veya mevcut tüm bölümleri diskten sildiyseniz, kurucu şunu seçecektir:
`/home` - at least 10 GB `/home` - en az 10 GB
`/` (root) - 10 GB `/` (kök) - 10 GB
This is where the root directory is located. The root directory is the top level of the directory structure. By default, all files are written to this partition unless a different partition is mounted in the path being written to (for example, `/boot` or `/home`). If you follow the recommended scheme described in this section, this will be the partition where most software packages will be installed. Kök dizinin bulunduğu yer burasıdır. Kök dizin, dizin yapısının en üst düzeyidir. Öntanımlı olarak, yazılan yola farklı bir bölüm bağlanmadıkça (örneğin, `/boot` veya `/home`) tüm dosyalar bu bölüme yazılır. Bu bölümde açıklanan tavsiye edilen düzeni takip ederseniz, çoğu yazılım paketinin kurulacağı bölüm burası olacaktır.
To store user data separately from system data, create a dedicated mount point for the `/home` directory. This partition should be sized based on the amount of data that will be stored locally, number of users, and so on. This will allow you to upgrade or reinstall {PRODUCT} without erasing user data files. During the installation, a separate `/home` partition will be created if there are 50 GB or more free space for your {PRODUCT} installation. Kullanıcı verilerini sistem verilerinden ayrı olarak depolamak için, `/home` dizini için ayrı bir bağlama noktası oluşturun. Bu bölüm, yerel olarak depolanacak veri miktarına, kullanıcı sayısına vb. göre boyutlandırılmalıdır. Bu, kullanıcı veri dosyalarını silmeden {PRODUCT}'yı yükseltmenize veya yeniden kurmanıza olanak tanır. Kurulum sırasında, {PRODUCT} kurulumunuz için 50 GB veya daha fazla boş alan varsa ayrı bir `/home` bölümü oluşturulacaktır.