The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
Also note that if your system does not require any of these partitions, they will not be shown in the `File System` menu in mount point options. Ayrıca, sisteminiz bu bölümlerden herhangi birine ihtiyaç duymuyorsa, bunların bağlama noktası seçeneklerinde `Dosya Sistemi` menüsünde gösterilmeyeceğini unutmayın.
Also note that the `/boot` directory can not be placed on a LVM logical volume or a Btrfs subvolume. Use a standard partition. Ayrıca `/boot` dizininin bir LVM mantıksal birimine veya bir Btrfs alt birimine yerleştirilemeyeceğini unutmayın. Standart bir bölüm kullanın.
|Amount of RAM in the system|Recommended swap space|Recommended swap space if allowing for hibernation
|less than 2 GB|2 times the amount of RAM|3 times the amount of RAM
|2 GB - 8 GB|Equal to the amount of RAM|2 times the amount of RAM
|8 GB - 64 GB|0.5 times the amount of RAM|1.5 times the amount of RAM
|more than 64 GB|workload dependent|hibernation not recommended
|Sistemdeki RAM miktarı|Tavsiye edilen takas alanı|Hazırda bekletmeye izin veriliyorsa tavsiye edilen takas alanı
|2 GB'den az|RAM miktarının 2 katı|RAM miktarının 3 katı
|2 GB - 8 GB|RAM miktarına eşit|RAM miktarının 2 katı
|8 GB - 64 GB|RAM miktarının yarısı|RAM miktarının 1 buçuk katı
|64 GB'den fazla|iş yüküne bağlı|hazırda bekletme tavsiye edilmez
At the border between each range listed above (for example, a system with 2 GB, 8 GB, or 64 GB of system RAM), discretion can be exercised with regard to chosen swap space and hibernation support. If your system resources allow for it, increasing the swap space may lead to better performance. Yukarıda listelenen her aralık arasındaki sınırda (örneğin, 2 GB, 8 GB, veya 64 GB RAM miktarına sahip bir sistem), seçilen takas alanı ve hazırda bekletme desteği konusunda takdir yetkisi kullanılabilir. Sistem kaynaklarınız buna izin veriyorsa, takas alanını artırmak daha iyi performans sağlayabilir.
BIOS Boot (1 MB) or EFI System Partition (200 MB) BIOS Önyükleme (1 MB) veya EFI Sistem Bölümü (200 MB)
`/boot` - 500 MB `/boot` - 500 MB
Distributing swap space over multiple storage devices - particularly on systems with fast drives, controllers and interfaces - also improves swap space performance. Takas alanını birden çok depolama aygıtına dağıtmak da - özellikle hızlı diskler, denetleyiciler ve arayüzler içeren sistemlerde - takas alanı performansını iyileştirir.
For a minimal installation, a 5 GB root partition will be sufficient. However, for most common installations which include extra packages and a graphical user interface, the root partition should be at least 10 GB; with 20 GB being sufficient for most common use cases. Asgari bir kurulum için 5 GB'lık bir kök bölümü yeterli olacaktır. Bununla birlikte, fazladan paketler ve bir grafiksel kullanıcı arayüzü içeren en yaygın kurulumlar için, kök bölüm en az 10 GB olmalıdır; 20 GB en yaygın kullanım durumları için yeterlidir.
GPT if the size of the disk is more than 2 TB Diskin boyutu 2 TB'den fazlaysa GPT
`/home` - at least 10 GB `/home` - en az 10 GB
If the disk is already formatted, the partitioning scheme is retained. If the disk is not formatted, or you have erased all existing partitions from the disk, the installer will choose the following: Disk zaten biçimlendirilmişse, bölümlendirme düzeni korunur. Disk biçimlendirilmemişse veya mevcut tüm bölümleri diskten sildiyseniz, kurucu şunu seçecektir:
If you are not sure how best to configure the partitions for your computer, accept the automatic default partition layout provided by the installation program as described in xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-storage-partitioning[Installation Destination]. Bilgisayarınız için bölümleri en iyi şekilde nasıl yapılandıracağınızdan emin değilseniz, xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-storage-partitioning[Kurulum Hedefi] bölümünde açıklandığı gibi kurulum programı tarafından sağlanan otomatik öntanımlı bölümlendirme düzenini kabul edin.
If your system has a hardware RAID controller, be aware that some BIOS types do not support booting from it. In that case, the `/boot` partition must be created on a partition outside of the RAID array, such as on a separate hard drive. Sisteminizde bir donanımsal RAID denetleyicisi varsa, bazı BIOS türlerinin ondan önyükleme yapmayı desteklemediğini unutmayın. Bu durumda `/boot` bölümü, ayrı bir sabit disk gibi RAID dizisinin dışındaki bir bölümde oluşturulmalıdır.
If your system requires either a BIOS Boot partition or an EFI System Partition based on the requirements detailed above, this partition must be created as a standard physical partition. It can not reside on an LVM volume or a Btrfs subvolume. Sisteminiz, yukarıda ayrıntıları verilen gereksinimlere göre bir BIOS Önyükleme bölümü veya bir EFI Sistem Bölümü gerektiriyorsa, bu bölümün standart bir fiziksel bölüm olarak oluşturulması gerekir. Bir LVM biriminde veya bir Btrfs alt biriminde bulunamaz.
In most cases, at least the following mount points should always be created: Çoğu durumda, en azından aşağıdaki bağlama noktaları her zaman oluşturulmalıdır:
Many systems have more partitions than the minimum listed above. Choose partitions based on your particular needs. See xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning-advice[Advice on Partitions] for additional information and advice. Çoğu sistem, yukarıda listelenen asgari bölümlerden daha fazla bölüme sahiptir. Bölümleri kendi ihtiyaçlarınıza göre seçin. Ek bilgi ve tavsiye için xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning-advice[Bölümlerle İlgili Tavsiyeler] bölümüne bakın.
MBR if the size of the disk is less than 2 TB (terabytes) Diskin boyutu 2 TB'den (terabayt) azsa MBR
Only assign storage capacity to those partitions you require immediately. You may allocate free space at any time, to meet needs as they occur. Yalnızca hemen ihtiyaç duyduğunuz bölümlere depolama kapasitesi atayın. İhtiyaçları ortaya çıktıkça karşılamak için istediğiniz zaman boş alan tahsis edebilirsiniz.
Only GPT is allowed on UEFI systems. In order to install on a formatted disk with a MBR, it must be reformated and relabeled. All data currently on the disk will be lost. UEFI sistemlerinde yalnızca GPT'ye izin verilir. MBR ile biçimlendirilmiş bir diske kurmak için, disk yeniden biçimlendirilmeli ve yeniden etiketlenmelidir. Diskte bulunan tüm veriler kaybedilecektir.
Recommended Partitioning Scheme Tavsiye Edilen Bölümlendirme Düzeni