The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
Distributing swap space over multiple storage devices - particularly on systems with fast drives, controllers and interfaces - also improves swap space performance. Takas alanını birden çok depolama aygıtına dağıtmak da - özellikle hızlı diskler, denetleyiciler ve arayüzler içeren sistemlerde - takas alanı performansını iyileştirir.
BIOS Boot (1 MB) or EFI System Partition (200 MB) BIOS Önyükleme (1 MB) veya EFI Sistem Bölümü (200 MB)
The [application]*GRUB2* boot loader can be installed either in the _Master Boot Record_ (MBR) or the _GUID Partition Table_ (GPT) of the boot device. In order to determine which of these methods to use, the installation program considers the following variations: [application]*GRUB2* önyükleyicisi, önyükleme aygıtının _Ana Önyükleme Kaydına_ (Master Boot Record - MBR) veya _GUID Bölümlendirme Tablosuna_ (GUID Partition Table - GPT) kurulabilir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağını belirlemek için kurulum programı aşağıdaki durumları dikkate alır:
Systems with BIOS firmware and UEFI systems in BIOS compatibility mode BIOS ürün yazılımına sahip sistemler ve BIOS uyumluluk modundaki UEFI sistemleri:
If the disk is already formatted, the partitioning scheme is retained. If the disk is not formatted, or you have erased all existing partitions from the disk, the installer will choose the following: Disk zaten biçimlendirilmişse, bölümlendirme düzeni korunur. Disk biçimlendirilmemişse veya mevcut tüm bölümleri diskten sildiyseniz, kurucu şunu seçecektir:
MBR if the size of the disk is less than 2 TB (terabytes) Diskin boyutu 2 TB'den (terabayt) azsa MBR
GPT if the size of the disk is more than 2 TB Diskin boyutu 2 TB'den fazlaysa GPT
You can force the installer to use GPT on disks smaller than 2 TB by using the [option]#inst.gpt# boot option as described in xref:advanced/Boot_Options.adoc#chap-anaconda-boot-options[Boot Options]. However, the opposite is not possible - you can not use MBR on disks larger than 2 TB. xref:advanced/Boot_Options.adoc#chap-anaconda-boot-options[Önyükleme Seçenekleri] bölümünde açıklandığı gibi [option]#inst.gpt# önyükleme seçeneğini kullanarak kurucuyu 2 TB'den küçük disklerde GPT kullanmaya zorlayabilirsiniz. Ancak bunun tersi mümkün değildir - 2 TB'den büyük disklerde MBR kullanamazsınız.
You need to create a _BIOS Boot_ partition with a size of 1 MB to install on a system with BIOS firmware if the disk containing the boot loader uses GPT. If the disk uses a MBR, no special partition is necessary on a BIOS system. Önyükleyiciyi içeren disk GPT kullanıyorsa, BIOS ürün yazılımlı bir sisteme kurmak için 1 MB boyutunda bir _BIOS Önyükleme_ bölümü oluşturmanız gerekir. Disk MBR kullanıyorsa, BIOS sisteminde özel bir bölüme gerek yoktur.
Systems with UEFI firmware UEFI ürün yazılımına sahip sistemler:
Only GPT is allowed on UEFI systems. In order to install on a formatted disk with a MBR, it must be reformated and relabeled. All data currently on the disk will be lost. UEFI sistemlerinde yalnızca GPT'ye izin verilir. MBR ile biçimlendirilmiş bir diske kurmak için, disk yeniden biçimlendirilmeli ve yeniden etiketlenmelidir. Diskte bulunan tüm veriler kaybedilecektir.
UEFI-based systems require an _EFI System Partition_ at least 50 MB in size (recommended size is 200 MB), regardless of the partitioning scheme. UEFI tabanlı sistemler, bölümlendirme düzeninden bağımsız olarak en az 50 MB boyutunda bir _EFI Sistem Bölümü_ gerektirir (tavsiye edilen boyut 200 MB'dir).
If your system requires either a BIOS Boot partition or an EFI System Partition based on the requirements detailed above, this partition must be created as a standard physical partition. It can not reside on an LVM volume or a Btrfs subvolume. Sisteminiz, yukarıda ayrıntıları verilen gereksinimlere göre bir BIOS Önyükleme bölümü veya bir EFI Sistem Bölümü gerektiriyorsa, bu bölümün standart bir fiziksel bölüm olarak oluşturulması gerekir. Bir LVM biriminde veya bir Btrfs alt biriminde bulunamaz.
Also note that if your system does not require any of these partitions, they will not be shown in the `File System` menu in mount point options. Ayrıca, sisteminiz bu bölümlerden herhangi birine ihtiyaç duymuyorsa, bunların bağlama noktası seçeneklerinde `Dosya Sistemi` menüsünde gösterilmeyeceğini unutmayın.
Many systems have more partitions than the minimum listed above. Choose partitions based on your particular needs. See xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning-advice[Advice on Partitions] for additional information and advice. Çoğu sistem, yukarıda listelenen asgari bölümlerden daha fazla bölüme sahiptir. Bölümleri kendi ihtiyaçlarınıza göre seçin. Ek bilgi ve tavsiye için xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning-advice[Bölümlerle İlgili Tavsiyeler] bölümüne bakın.
Only assign storage capacity to those partitions you require immediately. You may allocate free space at any time, to meet needs as they occur. Yalnızca hemen ihtiyaç duyduğunuz bölümlere depolama kapasitesi atayın. İhtiyaçları ortaya çıktıkça karşılamak için istediğiniz zaman boş alan tahsis edebilirsiniz.
If you are not sure how best to configure the partitions for your computer, accept the automatic default partition layout provided by the installation program as described in xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-storage-partitioning[Installation Destination]. Bilgisayarınız için bölümleri en iyi şekilde nasıl yapılandıracağınızdan emin değilseniz, xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-storage-partitioning[Kurulum Hedefi] bölümünde açıklandığı gibi kurulum programı tarafından sağlanan otomatik öntanımlı bölümlendirme düzenini kabul edin.