The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
$ [command]#cd ~/Downloads#
$ [command]#cd ~/İndirilenler#
$ [command]#dmesg|tail#
[288954.686557] usb 2-1.8: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
[288954.686559] usb 2-1.8: Product: USB Storage
[288954.686562] usb 2-1.8: SerialNumber: 000000009225
[288954.712590] usb-storage 2-1.8:1.0: USB Mass Storage device detected
[288954.712687] scsi host6: usb-storage 2-1.8:1.0
[288954.712809] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[288954.716682] usbcore: registered new interface driver uas
[288955.717140] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9228 PQ: 0 ANSI: 0
[288955.717745] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[288961.876382] sd 6:0:0:0: *sdd* Attached SCSI removable disk
$ [command]#dmesg|tail#
[288954.686557] usb 2-1.8: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
[288954.686559] usb 2-1.8: Product: USB Storage
[288954.686562] usb 2-1.8: SerialNumber: 000000009225
[288954.712590] usb-storage 2-1.8:1.0: USB Mass Storage device detected
[288954.712687] scsi host6: usb-storage 2-1.8:1.0
[288954.712809] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[288954.716682] usbcore: registered new interface driver uas
[288955.717140] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9228 PQ: 0 ANSI: 0
[288955.717745] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[288961.876382] sd 6:0:0:0: *sdd* Attached SCSI removable disk
$ [command]#sudo dnf install mediawriter#
$ [command]#sudo dnf install mediawriter#
$ [command]#sudo mediawriter#
$ [command]#sudo mediawriter#
> $download_checksum = [System.BitConverter]::ToString($sha256.ComputeHash([System.IO.File]::ReadAllBytes("$PWD\$image"))).ToLower() -replace '-', ''
> $download_checksum = [System.BitConverter]::ToString($sha256.ComputeHash([System.IO.File]::ReadAllBytes("$PWD\$image"))).ToLower() -replace '-', ''
> $image = "Fedora-Server-DVD-x86_64-21.iso"
> $checksum_file = "Fedora-Server-21-x86_64-CHECKSUM"
> $sha256 = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.sha256CryptoServiceProvider
> $expected_checksum = ((Get-Content $checksum_file | Select-String -Pattern $image) -split " ")[0].ToLower()
> $image = "Fedora-Server-DVD-x86_64-21.iso"
> $checksum_file = "Fedora-Server-21-x86_64-CHECKSUM"
> $sha256 = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.sha256CryptoServiceProvider
> $expected_checksum = ((Get-Content $checksum_file | Select-String -Pattern $image) -split " ")[0].ToLower()
$ sha256sum -c *CHECKSUM
$ sha256sum -c *CHECKSUM
$ shasum -a 256 -c *CHECKSUM
$ shasum -a 256 -c *CHECKSUM
After the download completes, or when [application]*Fedora Media Writer* is ready. Plug in a USB drive you wish to use as a bootable media. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra veya [application]*Fedora Media Writer* hazır olduğunda, önyüklenebilir ortam olarak kullanmak istediğiniz bir USB sürücüsünü takın.
Always back up your data before performing an upgrade or reinstalling your system, no matter which method you choose. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, sisteminizi yükseltmeden veya yeniden kurmadan önce her zaman verilerinizi yedekleyin.
[application]*Fedora Media Writer* has been improved and is now the default way to make bootable media. [application]*Fedora Media Writer* supports Linux, Mac, and Windows. It is an easy way to make bootable USB media to install Fedora (or other operating systems). While use of Fedora Media Writer is strongly encouraged, other USB media creation software can work as well. [application]*Fedora Media Writer* önemli ölçüde iyileştirildi ve artık öntanımlı önyüklenebilir ortam oluşturma yoludur. [application]*Fedora Media Writer* Linux, Mac ve Windows'u desteklemektedir. Fedora'yı (veya diğer işletim sistemlerini) kurmak için önyüklenebilir USB ortamı oluşturmanın kolay bir yoludur. Diğer USB ortam oluşturma programları da düzgün çalışmaktadır, bununla birlikte [application]*Fedora Media Writer* kullanılması şiddetle önerilir.
Automatic upgrade using [application]*dnf system upgrade* [application]*dnf sistem yükseltme* kullanarak otomatik yükseltme
Because transmission errors or other problems may corrupt the Fedora image you have downloaded, it is important to verify the file's integrity. After the images are created, an operation is performed on the file that produces a value called a `checksum` using a complex mathematical algorithm. The operation is sufficiently complex that *any change* to the original file will produce a different checksum. Aktarım hataları veya diğer sorunlar indirdiğiniz Fedora kalıbını bozabileceğinden, dosyanın bütünlüğünü doğrulamak önemlidir. Kalıplar oluşturulduktan sonra, dosya üzerinde karmaşık bir matematik algoritması kullanarak `checksum` (sağlama toplamı) adı verilen bir değer üreten bir işlem gerçekleştirilmektedir. İşlem, orijinal dosyada yapılan *herhangi bir değişikliğin* farklı bir sağlama toplamı üreteceği kadar karmaşıktır.
Be sure you choose the right device! Doğru aygıtı seçtiğinizden emin olun!
By calculating the image's `checksum` on your own computer and comparing it to the original `checksum`, you can verify the image has not been tampered with or corrupted. The original checksum values are provided at link:++https://fedoraproject.org/verify++[], and are [command]#gpg# signed to demonstrate their integrity. Kalıbın `checksum` değerini kendi bilgisayarınızda hesaplayarak ve orijinal `checksum` değeriyle karşılaştırarak kalıbın değiştirilmediğini veya bozulmadığını doğrulayabilirsiniz. Orijinal sağlama toplamı değerleri link:++https://getfedora.org/security/++[] adresinde bulunmaktadır ve bütünlüklerini kanıtlamak için [command]#gpg# ile imzalanmışlardır.
Calculate the downloaded image's checksum. This will take a while! İndirilen kalıbın sağlama toplamını hesaplayın. Bu işlem biraz zaman alacaktır!
> cd $HOME\Downloads\
> ls
> cd $HOME\Downloads\
> ls
Change to the directory containing the downloaded files. İndirilen dosyaları içeren dizine gidin.
Click the menu icon in the upper right corner of the window, and choose the `Restore Disk Image` option. Pencerenin sağ üst köşesindeki menü simgesini tıklayın ve `Disk Kalıbını Geri Yükle` seçeneğini seçin.
Click the red "Write to disk" button. Kırmızı "Diske yaz" düğmesine tıklayın.