The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
On a system with [application]*GNOME*, or with the [package]*gnome-disk-utility* package installed, open `Disks` using the system menu. [application]*GNOME* veya [package]*gnome-disk-utility* kurulu bir sistemde, sistem menüsünü kullanarak `Diskler` uygulamasını açın.
Click your USB device in the left column. Sol sütunda USB aygıtınıza tıklayın.
Click the menu icon in the upper right corner of the window, and choose the `Restore Disk Image` option. Pencerenin sağ üst köşesindeki menü simgesini tıklayın ve `Disk Kalıbını Geri Yükle` seçeneğini seçin.
Navigate to your image file and click `Start Restoring`. After a few minutes, it will report the process is complete and your installation media will be ready to use. Kalıp dosyanıza gidin ve `Geri Yüklemeyi Başlat` düğmesine tıklayın. Birkaç dakika sonra, işlemin tamamlandığı ve kurulum ortamınızın kullanıma hazır olduğu bildirilecektir.
Creating USB Media on the Linux command line USB ortamını Linux komut satırında oluşturma
Open a terminal window and insert the usb drive. Bir terminal penceresi açın ve usb sürücüsünü takın.
Find the `device node` assigned to the drive. In the example below, the drive is given `sdd`. Sürücüye atanan `aygıt düğümünü` bulun. Aşağıdaki örnekte, sürücüye `sdd` verilmiştir.
$ [command]#dmesg|tail#
[288954.686557] usb 2-1.8: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
[288954.686559] usb 2-1.8: Product: USB Storage
[288954.686562] usb 2-1.8: SerialNumber: 000000009225
[288954.712590] usb-storage 2-1.8:1.0: USB Mass Storage device detected
[288954.712687] scsi host6: usb-storage 2-1.8:1.0
[288954.712809] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[288954.716682] usbcore: registered new interface driver uas
[288955.717140] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9228 PQ: 0 ANSI: 0
[288955.717745] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[288961.876382] sd 6:0:0:0: *sdd* Attached SCSI removable disk
$ [command]#dmesg|tail#
[288954.686557] usb 2-1.8: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
[288954.686559] usb 2-1.8: Product: USB Storage
[288954.686562] usb 2-1.8: SerialNumber: 000000009225
[288954.712590] usb-storage 2-1.8:1.0: USB Mass Storage device detected
[288954.712687] scsi host6: usb-storage 2-1.8:1.0
[288954.712809] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[288954.716682] usbcore: registered new interface driver uas
[288955.717140] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9228 PQ: 0 ANSI: 0
[288955.717745] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[288961.876382] sd 6:0:0:0: *sdd* Attached SCSI removable disk
Use the [command]#dd# utility to write the image. *Make sure you have the right drive!* Kalıbı yazmak için [command]#dd# komutunu kullanın. *Doğru sürücüyü belirttiğinizden emin olun!*
# dd if=/path/to/Fedora-Live-Security-x86_64-21.iso of=/dev/sdd
# dd if=/kalıp/dosyasının/bulunduğu/yol/Fedora-Live-Security-x86_64-21.iso of=/dev/sdd
Creating a Boot CD or DVD Önyükleme CD'si veya DVD'si oluşturma
In addition to creating a bootable USB flash drive, you can also use the provided ISO images to create bootable optical media (a CD or DVD). This approach may be necessary when installing {PRODUCT} on an older system which can not boot from USB. Önyüklenebilir bir USB flash sürücü oluşturmaya ek olarak, sağlanan ISO kalıplarını önyüklenebilir optik ortam (CD veya DVD) oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Bu yaklaşım, USB'den önyükleme yapamayan eski bir sisteme {PRODUCT} kurarken gerekli olabilir.
The exact steps you need to take to burn a bootable CD or DVD from an ISO image will vary depending on what disc burning software you use. This procedure only offers a general overview. Bir ISO kalıbından önyüklenebilir bir CD veya DVD yazmak için atmanız gereken kesin adımlar, kullandığınız disk yazma programına bağlı olarak değişecektir. Buradaki yöntem sadece genel bir bakış sunar.
Insert a blank CD or DVD into your system's CD or DVD burner. Sisteminizin CD veya DVD yazıcısına boş bir CD veya DVD yerleştirin.
Open your system's burning software - for example, [application]*Brasero* on {PRODUCT} systems with [application]*GNOME* desktop environment, or [application]*Nero* on Windows systems. In the software's main menu, find an option which lets you burn an ISO image to a disc. For example, in [application]*Brasero*, this option is `Burn image` in the main menu on the left side of the window. Sisteminizin yazma programını açın - örneğin, [application]*GNOME* masaüstü ortamına sahip {PRODUCT} sistemlerinde [application]*Brasero* veya Windows sistemlerinde [application]*Nero*. Programın ana menüsünde, diske bir ISO kalıbı yazmanıza izin veren bir seçenek bulun. Örneğin, [application]*Brasero*'da, bu seçenek pencerenin sol tarafındaki ana menüdeki `Kalıp yazdır` seçeneğidir.
When prompted, select the ISO image of {PRODUCT} to be burned, and the CD or DVD burner with a blank disc inside (if you have more than one drive). İstendiğinde, yazdırılacak {PRODUCT} ürününün ISO kalıbını ve içinde boş bir disk bulunan CD veya DVD yazıcıyı (birden fazla sürücünüz varsa) seçin.
Confirm your selection, and wait for the disc to be burned. Seçiminizi doğrulayın ve diskin yazdırılmasını bekleyin.