The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
Installing Using VNC VNC Kullanarak Kurma
The graphical installation interface is the recommended method of installing {PRODUCT}. However, in some cases, accessing the graphical interface directly is difficult or impossible. Some systems lack the capability to connect a display and a keyboard, making VNC a necessity for manual (non-Kickstart) installations. {PRODUCT} kurmak için tavsiye edilen yöntem grafiksel kurulum arayüzüdür. Ancak bazı durumlarda grafiksel arayüze doğrudan erişim zor veya imkansızdır. Bazı sistemlerde ekran ve klavye bağlama özelliği yoktur, bu da VNC'yi elle (Kickstart olmayan) kurulumlar için bir zorunluluk haline getirmektedir.
To allow manual installations on _headless systems_ (systems without a directly connected display, keyboard and mouse), the [application]*Anaconda* installation program includes a _Virtual Network Computing_ (VNC) mode which allows the graphical mode of the installation program to run locally, but display on another system connected to the network. The VNC installation provides you with the full range of installation options. _Başsız sistemlerde_ (doğrudan bağlı ekran, klavye ve fare olmayan sistemler) elle kurulumlara izin vermek için [application]*Anaconda* kurulum programı, kurulum programının grafiksel modunun yerel olarak çalışmasına ancak ağa bağlı başka bir sistemde görüntülenmesine izin veren bir _Virtual Network Computing_ (VNC) modu içerir. VNC kurulumu size kurulum seçeneklerinin tamamını sunar.
This chapter provides instructions on activating VNC mode on the installation system and connecting to it using a VNC viewer. Bu bölümde, kurulum sisteminde VNC modunu etkinleştirme ve bir VNC görüntüleyici kullanarak sisteme bağlanma hakkında talimatlar bulunmaktadır.
Installing a VNC Viewer VNC Görüntüleyici Kurma
Performing a VNC installation requires a VNC viewer running on your workstation or another terminal computer. VNC viewers are available in the repositories of most Linux distributions; free VNC viewers are also available for other operating systems such as Windows. On Linux systems, use your package manager to search for a viewer for your distribution. Bir VNC kurulumu gerçekleştirmek, iş istasyonunuzda veya başka bir uç bilgisayarda çalışan bir VNC görüntüleyici gerektirir. VNC görüntüleyicileri çoğu Linux dağıtımının depolarında bulunur; Windows gibi diğer işletim sistemleri için de ücretsiz VNC görüntüleyiciler vardır. Linux sistemlerinde, dağıtımınız için bir görüntüleyici aramak için paket yöneticinizi kullanın.
The following VNC viewers are available in {PRODUCT}: {PRODUCT}'da aşağıdaki VNC görüntüleyicileri kullanılabilir:
[application]*TigerVNC* - A basic viewer independent of your desktop environment. Installed as the [package]*tigervnc* package. [application]*TigerVNC* - Masaüstü ortamınızdan bağımsız basit bir görüntüleyici. [package]*tigervnc* paketi olarak kurulur.
[application]*Vinagre* - A viewer for the [application]*GNOME* desktop environment. Installed as the [package]*vinagre* package. [application]*Vinagre* - [application]*GNOME* masaüstü ortamı için bir görüntüleyici. [package]*vinagre* paketi olarak kurulur.
[application]*KRDC* - A viewer integrated with the [application]*KDE* desktop environment. Installed as the [package]*kdenetwork-krdc* package. [application]*KRDC* - [application]*KDE* masaüstü ortamıyla tümleşik bir görüntüleyici. [package]*kdenetwork-krdc* paketi olarak kurulur.
To install any of the viewers listed above, execute the following command as `root`: Yukarıda listelenen görüntüleyicilerden herhangi birini kurmak için `root` olarak şu komutu çalıştırın:
# dnf install package
# dnf install paket
Replace _package_ with the package name of the viewer you want to use (for example, [package]*tigervnc*). _paket_ kısmını kullanmak istediğiniz görüntüleyicinin paket adıyla değiştirin (örneğin, [package]*tigervnc*).
Procedures in this chapter assume you are using [application]*TigerVNC* as your VNC viewer. Specific instructions for other viewers may differ, but the general principles still apply. Bu bölümdeki işlemler, VNC görüntüleyiciniz olarak [application]*TigerVNC* kullandığınızı varsaymaktadır. Diğer görüntüleyiciler için belirli talimatlar farklılık gösterebilir, ancak genel kurallar yine de geçerlidir.
Performing a VNC Installation VNC Kurulumu Gerçekleştirme
The [application]*Anaconda* installation program offers two modes for VNC installation: _Direct mode_ and _Connect mode_. The modes differ in the way the connection between the server and viewer is established. After you successfully connect, the installation will progress the same way regardless of the mode you used. [application]*Anaconda* kurulum programı, VNC kurulumu için iki mod sunmaktadır: _Doğrudan mod_ ve _Bağlanma modu_. Modlar, sunucu ile görüntüleyici arasındaki bağlantının kurulma biçiminde farklılık gösterir. Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra kurulum, kullandığınız moddan bağımsız olarak aynı şekilde ilerleyecektir.
Direct Mode Doğrudan Mod
In this mode, [application]*Anaconda* is configured to start the installation and wait for an incoming connection from VNC viewer before proceeding. While waiting for an incoming connection, the system's IP address and the port on which the installer expects the connection is displayed on the display or console if available; this implies that you need at least a serial console to connect using this mode, but you can work around this limitation if you know the default VNC port and the system's IP address. Bu modda [application]*Anaconda*, kurulumu başlatacak ve devam etmeden önce VNC görüntüleyiciden gelecek bir bağlantı bekleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Gelen bir bağlantı beklerken, sistemin IP adresi ve kurucunun bağlantı beklediği bağlantı noktası, varsa ekranda veya konsolda görüntülenir; bu, bu modu kullanarak bağlanmak için en azından bir seri konsola ihtiyacınız olduğu anlamına gelir, ancak öntanımlı VNC bağlantı noktasını ve sistemin IP adresini biliyorsanız bu sınırlamanın üstesinden gelebilirsiniz.
Connect Mode Bağlanma Modu
In this mode, the VNC viewer is started on the remote system in _listening mode_. The VNC viewer waits for an incoming connection on a specified port. Then, [application]*Anaconda* is started and the host name/IP address and port number of the viewer are provided using a boot option or a Kickstart command. When the installation begins, the installation program establishes a connection with the listening VNC viewer using the specified host name/IP address and port number. Connect mode is therefore easier to use on systems with no local display or console, but it also may require additional preparation, because the viewer system must be able to accept incoming connections on the specified port, which usually requires changing firewall settings. Bu modda, VNC görüntüleyici uzak sistemde _dinleme modunda_ başlatılır. VNC görüntüleyici, belirli bir bağlantı noktasında gelen bağlantı için bekler. Ardından, [application]*Anaconda* başlatılır ve bir önyükleme seçeneği veya bir Kickstart komutu kullanılarak görüntüleyicinin ana makine adı/IP adresi ve bağlantı noktası numarası belirtilir. Kurulum başladığında, kurulum programı belirtilen ana makine adını/IP adresini ve bağlantı noktası numarasını kullanarak dinleyen VNC görüntüleyici ile bir bağlantı kurar. Bu nedenle, bağlanma modunun yerel ekranı veya konsolu olmayan sistemlerde kullanımı daha kolaydır, ancak ek hazırlık gerektirebilir, çünkü görüntüleyicinin olduğu sistem belirtilen bağlantı noktasında gelen bağlantıları kabul edebilmelidir, bu da genellikle güvenlik duvarı ayarlarının değiştirilmesini gerektirir.