The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
Advanced settings for the new user account. Yeni kullanıcı hesabı için gelişmiş ayarlar.
Advanced User Configuration Gelişmiş Kullanıcı Yapılandırma
anaconda/UserSpoke_Advanced.png anaconda/UserSpoke_Advanced.png
anaconda/UserSpoke.png anaconda/UserSpoke.png
As you enter the password, it will be evaluated and the installer will determine the password's strength. If the installer considers your password weak, a message will appear at the bottom of the screen, explaining which aspect of your chosen password is considered insuficient. For example: Siz girerken parolanız değerlendirilecek ve kurucu parolanın sağlamlığını belirleyecektir. Kurucu parolanızın zayıf olduğunu düşünürse, ekranın alt kısmında seçtiğiniz parolanın hangi yönünün yetersiz olduğunu açıklayan bir mesaj görünecektir. Örneğin:
Create User Kullanıcı Oluştur
Creating a normal user account is not required to finish the installation; however, it is highly recommended. If you do not create one, you will have to log in to the system as `root` directly, which is *not* recommended. Kurulumu bitirmek için normal bir kullanıcı hesabı oluşturmak gerekli değildir; ancak şiddetle tavsiye edilir. Eğer bir tane oluşturmazsanız, sistemde doğrudan `root` olarak oturum açmanız gerekecektir, bu da tavsiye *edilmez*.
If a message similar to the above appears, it is highly recommended to choose a different, stronger password. Yukarıdakine benzer bir mesaj görünürse, farklı ve daha sağlam bir parola seçmeniz şiddetle tavsiye edilir.
If you give administrator privileges to an user, make sure that the account is protected by a strong password. Never give an user administrator privileges without requiring any password for the account. Bir kullanıcıya yönetici ayrıcalıkları verirseniz, hesabın güçlü bir parola ile korunduğundan emin olun. Hesap için herhangi bir parola gerektirmeden bir kullanıcıya yönetici ayrıcalıkları vermeyin.
Make sure that the `Require a password to use this account` check box is enabled, enter a password you want to use for this account into the `Password` field. The characters you write will be displayed as dots for security. Then, repeat the same password in the `Confirm password` field below to ensure you entered it properly. Both entered passwords must be the same. `Bu hesabı kullanmak için parola gerektir` onay kutusunun işaretlendiğinden emin olun, bu hesap için kullanmak istediğiniz parolayı `Parola` alanına girin. Yazdığınız karakterler güvenlik gerekçesiyle nokta olarak görüntülenecektir. Ardından, doğru bir şekilde girdiğinizden emin olmak için aşağıdaki `Parolayı onayla` alanında aynı parolayı tekrarlayın. Girilen her iki parola da aynı olmalıdır.
See the [citetitle]_{PRODUCT} Security Guide_, available at the link:++http://docs.fedoraproject.org/++[], for detailed information about password security including guidelines for selecting strong passwords. Güçlü parolalar seçme yönergeleri dahil parola güvenliği hakkında ayrıntılı bilgi için link:++https://docs.fedoraproject.org/++[] adresindeki [citetitle]_{PRODUCT} Güvenlik Kılavuzuna_ bakın.
The `Advanced User Configuration` dialog allows you to change the following settings for the new user account. `Gelişmiş Kullanıcı Yapılandırma` iletişim penceresi, yeni kullanıcı hesabı için aşağıdaki ayarları değiştirmenize olanak tanır.
The Create screen. Use the text input fields to create a user account and configure its settings. Kullanıcı Oluştur ekranı. Bir kullanıcı hesabı oluşturmak ve ayarlarını yapılandırmak için metin giriş alanlarını kullanın.
The `Create User` screen can be used to create and configure one normal (non-`root`) user account during the installation. Only one user account can be configured here; if you require more accounts, wait until the installation completes, reboot your system and then create other accounts using either the [command]#useradd# command in a terminal, or a graphical utility for managing user accounts (for example, the `Users` screen in the Settings menu in [application]*GNOME*). `Kullanıcı Oluştur` ekranı, kurulum sırasında bir normal (`root` olmayan) kullanıcı hesabı oluşturmak ve yapılandırmak için kullanılabilir. Burada yalnızca bir kullanıcı hesabı yapılandırılabilir; daha fazla hesaba ihtiyacınız varsa kurulum tamamlanana kadar bekleyin, sisteminizi yeniden başlatın ve ardından bir terminalde [command]#useradd# komutunu ya da kullanıcı hesaplarını yönetmek için bir grafiksel yardımcı programı (örneğin, [application]*GNOME* Ayarlar menüsündeki `Kullanıcılar` ekranı) kullanarak diğer hesapları oluşturun.
The `Make this user administrator` check box gives the user you are creatng administrative rights (by adding this user into the `wheel` group), allowing this user to use the [command]#sudo# command to perform tasks normally only available to `root` using only the user password, instead of the `root` password. This may be more convenient, but can also pose a security risk. `Bu kullanıcıyı yönetici yap` onay kutusu, oluşturduğunuz kullanıcıya (bu kullanıcıyı `wheel` grubuna ekleyerek) yönetici hakları verir, bu da bu kullanıcının `root` parolası yerine sadece kendi parolası ile normalde yalnızca `root` kullanıcısının yapabileceği görevleri gerçekleştirmek için [command]#sudo# komutunu kullanmasına izin verir. Bunun kullanımı daha kolay olabilir, ancak aynı zamanda bir güvenlik riski de oluşturabilir.
`The password you have provided is weak:` `The password is shorter than 5 characters.`
`Sağladığınız parola zayıf:` `Parola 5 karakterden kısa.`
The the group ID (GID) of the user's default group. The default group name will be the same as the user name, and its default GID is 1000. GIDs 0-999 are reserved by the system so they can not be assigned to an user's group. Kullanıcının öntanımlı grubunun grup kimliği (GID). Öntanımlı grup adı, kullanıcı adıyla aynı olacaktır ve öntanımlı GID değeri 1000'dir. 0-999 arasındaki değerler sistem için ayrıldığından bir kullanıcının grubuna atanamazlar.
The user's group membership. The user account you are creating will always have one default group membership (the user's default group with an ID set in the `Specify a group ID manually` field). In the `Group Membership` field, you can specify additional groups as a comma-separated list. Groups which do not already exist will be created; you can specify custom GIDs for them in parentheses. If you do not specify a custom GID for a new group, it will be assigned automatically. Kullanıcının grup üyeliği. Oluşturmakta olduğunuz kullanıcı hesabının her zaman bir öntanımlı grup üyeliği olacaktır (`Elle bir grup kimliği belirtin` alanında kimliği ayarlanmış olan, kullanıcının öntanımlı grubu). `Grup Üyeliği` alanında, virgülle ayrılmış bir liste olarak ek grupları belirtebilirsiniz. Zaten var olmayan gruplar oluşturulacaktır; parantez içinde onlar için özel GID'ler belirtebilirsiniz. Yeni bir grup için özel bir GID belirtmezseniz, bu otomatik olarak atanacaktır.
The user's `Home directory` (`/home/pass:attributes[{blank}]_username_pass:attributes[{blank}]` by default). Kullanıcının `Ev dizini` (öntanımlı olarak `/home/pass:attributes[{blank}]_kullanıcı-adı_pass:attributes[{blank}]`).
The user's ID (UID). The default value is 1000. UIDs 0-999 are reserved by the system so they can not be assigned to an user. Kullanıcının kimliği (UID). Öntanımlı değer 1000'dir. 0-999 arasındaki değerler sistem için ayrıldığından bir kullanıcıya atanamazlar.