The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
An administrator may grow or shrink logical volumes without destroying data, unlike standard disk partitions. If the physical volumes in a volume group are on separate drives or RAID arrays then administrators may also spread a logical volume across the storage devices. Yönetici, standart disk bölümlerinden farklı olarak, verileri yok etmeden mantıksal birimleri büyütebilir veya küçültebilir. Bir birim grubundaki fiziksel birimler ayrı sürücüler veya RAID dizileri üzerindeyse, yöneticiler bir mantıksal birimi farklı depolama aygıtlarına da yayabilir.
By default, the installation process always creates the `/` and `swap` partitions within LVM volumes, with a separate `/boot` on a standard partition. See xref:../install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning-recommended[Recommended Partitioning Scheme] for details. Öntanımlı olarak, kurulum işlemi `/` ve `takas` bölümlerini her zaman LVM birimleri içinde, `/boot` bölümünü ayrı bir standart bölüm üzerinde oluşturmaktadır. Ayrıntılar için xref:../install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-manual-partitioning-recommended[Tavsiye Edilen Bölümlendirme Düzeni] bölümüne bakın.
LVM (Logical Volume Management) partitions provide a number of advantages over standard partitions. LVM partitions are formatted as _physical volumes_. One or more physical volumes are combined to form a _volume group_. Each volume group's total storage is then divided into one or more _logical volumes_. The logical volumes function much like standard partitions. They have a file system type, such as `ext4`, and a mount point. LVM (Logical Volume Management - Mantıksal Birim Yönetimi) bölümleri, standart bölümlere göre bir takım avantajlar sağlamaktadır. LVM bölümleri _fiziksel birimler_ olarak biçimlendirilir. Bir _birim grubu_ oluşturmak için bir veya daha fazla fiziksel birim birleştirilir. Daha sonra, her birim grubunun toplam depolama alanı bir veya daha fazla _mantıksal birime_ bölünür. Mantıksal birimler standart bölümlere çok benzerler. `ext4` gibi bir dosya sistemi türüne ve bir bağlama noktasına sahiptirler.
The boot loader cannot read LVM volumes. You must make a standard, non-LVM disk partition for your `/boot` partition. Önyükleyici LVM birimlerini okuyamaz. `/boot` bölümünüz için standart, LVM olmayan bir disk bölümü oluşturmanız gerekmektedir.
To understand LVM better, imagine the physical volume as a pile of _blocks_. A block is a storage unit used to store data. Several piles of blocks can be combined to make a much larger pile, just as physical volumes are combined to make a volume group. The resulting pile can be subdivided into several smaller piles of arbitrary size, just as a volume group is allocated to several logical volumes. LVM'yi daha iyi anlamak için, fiziksel birimi bir _blok_ yığını olarak hayal edin. Blok, veri depolamak için kullanılan bir depolama birimidir. Bir birim grubu yapmak için fiziksel birimler birleştirildiği gibi, çok daha büyük bir yığın oluşturmak için birkaç blok yığını birleştirilebilir. Elde edilen yığın, tıpkı bir birim grubunun birkaç mantıksal birime ayrılması gibi, istenilen boyutta birkaç küçük yığın halinde alt gruplara ayrılabilir.
Understanding LVM LVM'yi Anlama
You may lose data if you shrink a logical volume to a smaller capacity than the data on the volume requires. To ensure maximum flexibility, create logical volumes to meet your current needs, and leave excess storage capacity unallocated. You may safely grow logical volumes to use unallocated space, as your needs dictate. Bir mantıksal birimi, birim üzerinde bulunan verilerden daha düşük bir kapasiteye küçültürseniz veri kaybedebilirsiniz. Azami esneklik sağlamak için, mevcut ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere mantıklı birimler oluşturun ve fazla depolama kapasitesini ayrılmamış olarak bırakın. İhtiyaçlarınızın gerektirdiği şekilde ayrılmamış alanı kullanmak için mantıksal birimlerin kapasitesini güvenle artırabilirsiniz.