English Turkish
Welcome Screen and Language Selection Hoş Geldiniz Ekranı ve Dil Seçimi
The first screen displayed immediately after the graphical installer starts is the Welcome screen. Grafiksel kurucu başladıktan hemen sonra görüntülenen ilk ekran Hoş Geldiniz ekranıdır.
Welcome Screen Hoş Geldiniz Ekranı
Screenshot of the Welcome screen showing language selection options. Dil seçimi seçeneklerini gösteren Hoş Geldiniz ekranının görüntüsü.
anaconda/WelcomeSpoke.png anaconda/WelcomeSpoke.png
First, select your preferred language in the left hand side column, and then select your locale from the right hand side column. You can use the text input field in the bottom left corner to search for your language instead of looking for it in the full list of more than 70 languages. İlk olarak, sol taraftaki sütundan tercih ettiğiniz dili seçin ve ardından sağ taraftaki sütundan yerel ayarınızı seçin. Dilinizi aramak için 70'ten fazla dilin tam listesine bakmak yerine sol alt köşedeki metin giriş alanını kullanabilirsiniz.
The language you select on this screen will be used during the installation, and it will also be used on the installed system by default. You can change the language for the installed system later, but once you click `Continue` on this screen, you will not be able to go back and change the language used inside the installer itself. Bu ekranda seçtiğiniz dil kurulum sırasında, ayrıca öntanımlı olarak kurulu sistemde kullanılacaktır. Kurulu sistemin dilini daha sonra değiştirebilirsiniz, ancak bu ekranda `Devam Et` düğmesini tıkladığınızda, geri dönüp kurucunun içinde kullanılan dili değiştiremezsiniz.
One language is pre-selected by default on top of the list. If network access is configured at this point (for example, if you booted from a network server instead of local media), the pre-selected language will be determined based on automatic location detection using the GeoIP module. Alternatively, if you used the [option]#inst.lang=# option on the boot command line or in your PXE server configuration, this language will be selected by default, but you will still be able to change it. Listenin başında öntanımlı olarak bir dil seçilidir. Ağ erişimi bu noktada yapılandırılmışsa (örneğin, yerel ortam yerine bir ağ sunucusundan önyükleme yaptıysanız), önceden seçilen dil, GeoIP modülü kullanılarak otomatik konum algılamaya göre belirlenir. Alternatif olarak, önyükleme komut satırında veya PXE sunucu yapılandırmanızda [option]#inst.lang=# seçeneğini kullandıysanız, bu dil öntanımlı olarak seçilecektir, ancak yine de değiştirebilirsiniz.
After you select your language and locale, click `Continue` to confirm your selection and proceed to xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-summary[Installation Summary]. Dilinizi ve yerel ayarınızı seçtikten sonra, seçiminizi onaylamak ve xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-summary[Kurulum Özetine] geçmek için `Devam` düğmesine tıklayın.
If you are installing a pre-release version of {PRODUCT}, a message will be shown after you click `Continue` warning you about the pre-release status of your installation media. Click `I accept my fate` to continue with the installation, or `Get me out of here` to quit the installation and reboot your system. Bir {PRODUCT} ön sürümünü kuruyorsanız, `Devam Et` düğmesine tıkladıktan sonra kurulum ortamınızın ön sürüm durumu hakkında sizi uyaran bir mesaj görüntülenecektir. Kuruluma devam etmek için `Kaderimi kabul ediyorum` seçeneğine, veya kurulumdan çıkmak ve sisteminizi yeniden başlatmak için `Beni buradan çıkar` seçeneğine tıklayın.