English Ukrainian
Current 12-18 Month Community Objectives Поточні цілі спільноти на 12-18 місяців
Overview Огляд
The primary role of the xref:council::index.adoc[Fedora Council] is to identify the short, medium, and long term goals of the Fedora community and to organize and enable the project to best achieve them. This section documents the **medium-term** targets we've highlighted (as explained in the Council charter). Each objective has a designated Objective Lead who is responsible for coordinating efforts to reach the Objective's goals, for evaluating and reporting on progress, and for working regularly with all relevant groups in Fedora to ensure that progress is made. Основна роль xref:council::index.adoc[Ради Fedora] полягає у визначенні коротко-, середньо- та довготермінових цілей спільноти Fedora, а також у організації та забезпеченні проекту для їх найкращого досягнення. У цьому розділі документуються **середньострокові** цілі, які ми виділили (як пояснюється в статуті Ради). Кожна ціль має призначеного Керівника Цілі, який відповідає за координацію зусиль для досягнення Цілі, за оцінку та звітування про прогрес, а також за регулярну роботу з усіма відповідними групами у Fedora для забезпечення досягнення прогресу.
Proposing an Objective Пропозиція цілі