English Turkish
Fedora Leadership Fedora Liderliği
The Fedora Project is led by contributors from across the community. Different functional areas of Fedora at times evolve, build, or dismantle their own formal (or informal!) leadership over time. Because Fedora is an open source project, we encourage new contributors to identify problems, find solutions, and collaborate with other members to achieve results. Our community recognizes and empowers able leaders from among our peers. Fedora Projesi, toplumun her kesiminden katılımcılar tarafından yönetmektedir. Fedora'nın farklı fonksiyonel alanları, zaman içinde kendi resmi (ya da gayri resmi) liderliklerini geliştirir, inşa eder ya da parçalara ayırırlar. Fedora açık kaynaklı bir proje olduğundan, yeni katılımcıları sorunları tanımlamaları, çözümleri bulmaları ve sonuçları elde etmek için diğer üyelerle işbirliği yapmaları için teşvik ediyoruz. Topluluğumuz, yetenekli liderleri kendi arasında tanır ve yetkilendirir.
The Fedora Project aims to have a thin layer of governance that enables decision making without excessive drag. Fedora Projesi, aşırı sürüncemede bırakmadan karar vermeyi sağlayan ince bir yönetim katmanına sahip olmayı hedeflemektedir.
The following are current examples of _leadership groups_ in Fedora. Aşağıdakiler, Fedora'daki mevcut _liderlik gruplarının_ örnekleridir.
Fedora Council Fedora Konseyi
council-badge.png council-badge.png
The xref:council::index.adoc[Fedora Council] is the topmost governance and leadership body in Fedora, and is made up of appointed and elected members from across the Fedora community. Details about the Council such as size, constitution, and succession planning are found in the xref:council::index.adoc[Fedora Council Charter]. xref:council::index.adoc[Fedora Konseyi], Fedora'daki en üst yönetim ve liderlik organıdır, ve Fedora topluluğu içinden atanmış ve seçilmiş üyelerden oluşur. Konsey hakkındaki büyüklük, yapılanma ve ilerisini planlama gibi detaylar xref:council::index.adoc[Fedora Konsey Tüzüğünde] bulunmaktadır.
The https://docs.fedoraproject.org/en-US/council/fpl/[Fedora Project Leader] (or "FPL") serves as the chair of the Council. https://docs.fedoraproject.org/en-US/council/fpl/[Fedora Projesi Lideri] (veya "FPL") Konsey başkanı olarak görev yapmaktadır.
Fedora Engineering Steering Committee Fedora Mühendislik Yönlendirme Komitesi
fesco-badge.png fesco-badge.png
The xref:fesco::index.adoc[Fedora Engineering Steering Committee] (commonly known as "FESCo") is a community-elected body empowered by the Council to manage the technical features of the Fedora distribution and specific implementations of policy in the Fedora Project. You can find further information about FESCo, its members, and its policies on the xref:fesco::index.adoc[FESCo section]. xref:fesco::index.adoc[Fedora Mühendislik Yönlendirme Komitesi] (genellikle "FESCo" olarak bilinir), Konsey tarafından Fedora dağıtımının teknik özelliklerini ve Fedora Projesi'ndeki politikanın belirli uygulamalarını yönetmek için yetkilendirilen topluluk tarafından seçilen bir organdır. FESCo, üyeleri ve politikaları hakkında daha fazla bilgiyi xref:fesco::index.adoc[FESCo bölümünde] bulabilirsiniz.
Fedora Mindshare Committee Fedora Mindshare Komitesi
The https://docs.fedoraproject.org/fedora-project/subprojects/mindshare.html[Mindshare Committee] represents leadership for user and contributor community growth and support. https://docs.fedoraproject.org/fedora-project/subprojects/mindshare.html[Mindshare Komitesi], kullanıcı ve katılımcı topluluğunun büyümesi ve desteklenmesi için liderliği temsil etmektedir.
Other groups Diğer gruplar
The list above is not a complete list of every group of empowered community members. Other groups steer specific parts of Fedora as well, empowered and supported by the relevant teams. The list above shows the three leadership groups that most often work on issues of policy or practice affecting large portions of the Fedora Project. Yukarıdaki liste, yetkilendirilen topluluk üyeleri gruplarının tam bir listesi değildir. Diğer gruplar da Fedora'nın belirli kısımlarını yönlendirmekte, ilgili ekipler tarafından yetkilendirilmekte ve desteklenmektedir. Yukarıdaki liste, Fedora Projesi'nin büyük bölümünü etkileyen politika veya uygulama konularında en çok çalışan üç liderlik grubunu göstermektedir.
Community members are always encouraged to get involved in leading Fedora in ways that are important to them, while minimizing overhead and governance project-wide. Topluluk üyeleri, Fedora'yı kendileri için önemli olan konularda yönlendirmeye her zaman teşvik edilmekte, böylece proje genelinde yönetimsel ek yükler en aza indirilmektedir.
Working Groups Çalışma Grupları
Fedora https://fedoraproject.org/wiki/Editions[Editions] — currently, https://fedoraproject.org/wiki/Atomic_WG[Atomic], https://fedoraproject.org/wiki/Server[Server], and https://fedoraproject.org/wiki/Workstation[Workstation], — and sometimes Fedora Project Objectives are lead by _Working Groups_. These groups are either independent subcommittees of FESCo, Mindshare, or the Council. They have formal membership and decision-making processes, but generally the membership is intended to include active contributors and the decision-making power reflects that. A seat on the Working Group itself is _not at all_ required to participate meaningfully in the work on Editions or Objectives. Fedora https://fedoraproject.org/wiki/Editions[Sürümleri] — şu anda, https://fedoraproject.org/wiki/Atomic_WG[Atomic], https://fedoraproject.org/wiki/Server[Server], ve https://fedoraproject.org/wiki/Workstation[Workstation], — ve bazen Fedora Projesi Hedefleri, _Çalışma Grupları_ tarafından yönlendirilmektedir. Bu gruplar FESCo, Mindshare veya Konsey'in bağımsız alt komiteleridir. Resmi üyelik ve karar alma süreçlerine sahiptirler, ancak genel olarak üyeliğin aktif katkıda bulunanları içermesi amaçlanmakta ve karar verme gücü bunu yansıtmaktadır. Çalışma Grubununda bir koltuk sahibi olmak, Sürümler veya Hedefler çalışmasına anlamlı bir şekilde katılmak için zorunlu değildir.
Subprojects Alt projeler
https://docs.fedoraproject.org/fedora-project/subprojects/subprojects.html[Subprojects] are long-standing major areas of effort under the overall Fedora umbrella. Each subproject has its own governance. https://docs.fedoraproject.org/fedora-project/subprojects/subprojects.html[Alt projeler], genel Fedora şemsiyesi altında uzun süredir devam eden başlıca çalışma alanlarıdır. Her alt projenin kendi yönetimi bulunmaktadır.