English Turkish
Subprojects Alt projeler
The following are current examples of _leadership groups_ in Fedora. Aşağıdakiler, Fedora'daki mevcut _liderlik gruplarının_ örnekleridir.
Working Groups Çalışma Grupları
council-badge.png council-badge.png
Other groups Diğer gruplar
Fedora https://fedoraproject.org/wiki/Editions[Editions] — currently, https://fedoraproject.org/wiki/Atomic_WG[Atomic], https://fedoraproject.org/wiki/Server[Server], and https://fedoraproject.org/wiki/Workstation[Workstation], — and sometimes Fedora Project Objectives are lead by _Working Groups_. These groups are either independent subcommittees of FESCo, Mindshare, or the Council. They have formal membership and decision-making processes, but generally the membership is intended to include active contributors and the decision-making power reflects that. A seat on the Working Group itself is _not at all_ required to participate meaningfully in the work on Editions or Objectives. Fedora https://fedoraproject.org/wiki/Editions[Sürümleri] — şu anda, https://fedoraproject.org/wiki/Atomic_WG[Atomic], https://fedoraproject.org/wiki/Server[Server], ve https://fedoraproject.org/wiki/Workstation[Workstation], — ve bazen Fedora Projesi Hedefleri, _Çalışma Grupları_ tarafından yönlendirilmektedir. Bu gruplar FESCo, Mindshare veya Konsey'in bağımsız alt komiteleridir. Resmi üyelik ve karar alma süreçlerine sahiptirler, ancak genel olarak üyeliğin aktif katkıda bulunanları içermesi amaçlanmakta ve karar verme gücü bunu yansıtmaktadır. Çalışma Grubununda bir koltuk sahibi olmak, Sürümler veya Hedefler çalışmasına anlamlı bir şekilde katılmak için zorunlu değildir.
Fedora Council Fedora Konseyi
Fedora Leadership Fedora Liderliği
Fedora Mindshare Committee Fedora Mindshare Komitesi
Fedora Engineering Steering Committee Fedora Mühendislik Yönlendirme Komitesi
The Fedora Project aims to have a thin layer of governance that enables decision making without excessive drag. Fedora Projesi, aşırı sürüncemede bırakmadan karar vermeyi sağlayan ince bir yönetim katmanına sahip olmayı hedeflemektedir.
The Fedora Project is led by contributors from across the community. Different functional areas of Fedora at times evolve, build, or dismantle their own formal (or informal!) leadership over time. Because Fedora is an open source project, we encourage new contributors to identify problems, find solutions, and collaborate with other members to achieve results. Our community recognizes and empowers able leaders from among our peers. Fedora Projesi, toplumun her kesiminden katılımcılar tarafından yönetmektedir. Fedora'nın farklı fonksiyonel alanları, zaman içinde kendi resmi (ya da gayri resmi) liderliklerini geliştirir, inşa eder ya da parçalara ayırırlar. Fedora açık kaynaklı bir proje olduğundan, yeni katılımcıları sorunları tanımlamaları, çözümleri bulmaları ve sonuçları elde etmek için diğer üyelerle işbirliği yapmaları için teşvik ediyoruz. Topluluğumuz, yetenekli liderleri kendi arasında tanır ve yetkilendirir.
fesco-badge.png fesco-badge.png
The https://docs.fedoraproject.org/en-US/council/fpl/[Fedora Project Leader] (or "FPL") serves as the chair of the Council. https://docs.fedoraproject.org/en-US/council/fpl/[Fedora Projesi Lideri] (veya "FPL") Konsey başkanı olarak görev yapmaktadır.
The https://docs.fedoraproject.org/fedora-project/subprojects/mindshare.html[Mindshare Committee] represents leadership for user and contributor community growth and support. https://docs.fedoraproject.org/fedora-project/subprojects/mindshare.html[Mindshare Komitesi], kullanıcı ve katılımcı topluluğunun büyümesi ve desteklenmesi için liderliği temsil etmektedir.
https://docs.fedoraproject.org/fedora-project/subprojects/sigs.html[Special Interest Groups], or "SIGs", are much less formal. The process for https://fedoraproject.org/wiki/Creating_a_Fedora_SIG[creating a SIG] has *no red tape*. Different SIGs have different structures; some use formalized voting and others don't. Some SIGs may eventually become subprojects; for others, the lightweight framework is perfect. https://docs.fedoraproject.org/fedora-project/subprojects/sigs.html[Özel İlgi Grupları] veya “ÖIG'ler” çok daha az resmidir. https://fedoraproject.org/wiki/Creating_a_Fedora_SIG[Bir ÖİG oluşturma] işleminde *bürokrasi yoktur*. Farklı ÖİG'ler farklı yapılara sahiptir; bazıları resmi oylamayı kullanır, bazıları kullanmaz. Bazı ÖİG'ler sonunda alt projeler haline gelebilir; diğerleri için hafif çerçevede olmak mükemmeldir.
https://docs.fedoraproject.org/fedora-project/subprojects/subprojects.html[Subprojects] are long-standing major areas of effort under the overall Fedora umbrella. Each subproject has its own governance. https://docs.fedoraproject.org/fedora-project/subprojects/subprojects.html[Alt projeler], genel Fedora şemsiyesi altında uzun süredir devam eden başlıca çalışma alanlarıdır. Her alt projenin kendi yönetimi bulunmaktadır.
Special Interest Groups Özel İlgi Grupları
Community members are always encouraged to get involved in leading Fedora in ways that are important to them, while minimizing overhead and governance project-wide. Topluluk üyeleri, Fedora'yı kendileri için önemli olan konularda yönlendirmeye her zaman teşvik edilmekte, böylece proje genelinde yönetimsel ek yükler en aza indirilmektedir.
The xref:council::index.adoc[Fedora Council] is the topmost governance and leadership body in Fedora, and is made up of appointed and elected members from across the Fedora community. Details about the Council such as size, constitution, and succession planning are found in the xref:council::index.adoc[Fedora Council Charter]. xref:council::index.adoc[Fedora Konseyi], Fedora'daki en üst yönetim ve liderlik organıdır, ve Fedora topluluğu içinden atanmış ve seçilmiş üyelerden oluşur. Konsey hakkındaki büyüklük, yapılanma ve ilerisini planlama gibi detaylar xref:council::index.adoc[Fedora Konsey Tüzüğünde] bulunmaktadır.