English Czech
Freedom Svoboda
image:divider-top-freedom.png[Four Foundations: Freedom,title="Four Foundations: Freedom"] image:divider-top-freedom.png[Four Foundations: Freedom,title="Čtyři základní hodnoty: Svoboda"]
We are dedicated to free software and content. Věnujeme se svobodnému softwaru a obsahu.
Advancing software and content freedom is a central community goal, which we accomplish through the software and content we promote. We choose free alternatives to proprietary code and content and limit the effects of proprietary or patent encumbered code on the Project. Rozvoj softwarové i obsahové svobody je hlavním cílem naší komunity, který se snažíme dosáhnout skrze software a obsah, který podporujeme a propagujeme. Dáváme přednost svobodným alternativám před proprietárním kódem a obsahem a omezujeme vliv proprietárního kódu a kódu zatíženého patenty na Project.
Sometimes this goal prevents us from taking the easy way out by including proprietary or patent encumbered software in Fedora. But by concentrating on the free software and content we provide and promote, the end result is that we are able to provide: Někdy nám ve Fedoře tento cíl brání ve využití pohodlného způsobu v podobě začlenění softwaru proprietárního nebo zatíženého patenty. Ale soustředěním se na svobodný software a obsah, jenž poskytujeme a propagujeme, jsme v konečném důsledku schopni poskytovat:
releases that are predictable and 100% legally redistributable for everyone; vydání, která jsou předvídatelná a na 100 % opětovně šiřitelná dle práva pro každého;
innovation in free and open source software that can equal or exceed closed source or proprietary solutions; inovace ve svobodném a open-source softwaru, které se vyrovnají nebo předčí řešení proprietární či na uzavřeném zdrojovém kódu;
and, a completely free project that anyone can emulate or copy in whole or in part for their own purposes. a zcela svobodný projekt, který kdokoliv může emulovat či rozmnožovat zcela nebo v části pro své vlastní účely.